Stadens matavfall blir ny mat

Senast ändrad: 22 juni 2021
Bubblor på ytan av vatten i en tunna, foto.

Stadens matavfall blir ny mat är ett tvärvetenskapligt projekt om möjligheterna att använda restprodukter från biogasproduktion som gödsel.

Matavfall hålls ofta separat från övrigt avfall och rötas för produktion av biogas. Efter rötningen finns en restfraktion med hög halt näringsämnen kvar som kan användas som gödsel. Detta är en flytande produkt med hög halt vatten och transport ut ur staden för användning inom jordbruket är inte optimalt ur miljöperspektiv. Istället skulle restprodukten kunna användas för produktion av grönsaker och svamp i ett integrerat system anpassat för urban produktion.

Denna typ av produktion innebär ett kortare näringskretslopp och vi måste därför ha kunskap om riskfaktorer som kan vara involverade i denna typ av produktionssystem. Därför kommer projektet följa tungmetaller, organiska föroreningar som bekämpningsmedel samt livsmedelsburna patogener, och undersöka förekomst och risk för att oönskade ämnen överförs till de odlade växterna.

Stadens matavfall blir ny mat är ett samarbete mellan SLU-institutionerna Biosystem och teknologi, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi och Vatten och miljö, samt Lunds tekniska högskola.

Läs mer om projektet på institutionen för biosystem och teknologis webbsidor: Stadens matavfall blir ny mat.

Medverkande från Vatten och miljö