TiRELeSS - Identifiering av jordar med låg bindningskapacitet för att minska fosforförluster

Senast ändrad: 26 oktober 2023
Del av karta. Skärmdump.

Projektet har tagit fram en nationell riskkarta för jordar som riskerar hög utlakning av löst fosfor.

Resultat

Projektet har tagit fram en nationell riskkarta över jordar som riskerar hög utlakning av löst fosfor. Till skillnad från partikulärt bunden fosfor är den lösta fosforn alltid direkt tillgänglig för vattenlevande organismer. Kartan visar sannolikhet att ett jordprov har låg halt av aluminium och är därmed känslig för förluster av löst fosfor.

Kartan finns i form av en kartberättelse (ArcGIS StoryMap)

Bakgrund

Växtnäringsläckage från jordbruket måste minska för att vattenrecipienterna ska uppnå god ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Förluster av fosfor (P) förekommer både i form av löst fosfor (DP) och partikulärt fosfor (PP). Medan biotillgängligheten av partikulärt fosfor varierar från 10 till 90 %, antas löst fosfor vara direkt biotillgänglig och anses därför ha en mångfaldigt högre betydelse för övergödningen. Resultat från forskningsprojekt och miljöövervakningsprogram visar extremt höga förluster av löst fosfor från jordar med låg fosforbindningsförmåga (PSC).

Genomförande

Projektet genomfördes i fyra steg:

  • Resultat från riksomfattande markundersökningar användes i kombination med andra geografiska data och resultat från miljöövervakningsprogram för att identifiera känsliga jordbruksområden med höga förluster av löst fosfor.
  • I det andra steget jämfördes olika laboratoriemetoder, fosforfraktionering, XANES och P NMR för att kvantifiera fosforformer och transformationer, och utveckla metodik för att identifiera högriskjordar.
  • I det tredje steget studerades med hjälp av markkolumner fosforförluster och effekterna av fosforgödsling på jordar med låg PSC.
  • I det sista steget skalades upp våra resultat och en riskkarta för fosforutlakning togs fram.

Fokus på dessa jordar med låg PSC möjliggör en ökad kostnadseffektivitet i åtgärdsarbetet. Samtidigt friställs andra åkermarksområden som är mer motståndskraftiga mot fosforförluster och därmed mer lämpliga för en intensifierad jordbruksproduktion utan att hota vattenkvaliteten. 

Läs mer om resultaten från projektet

Nyhetsartiklar:

Vetenskapliga artiklar:

Fakta:

Projektet kallas TiRELeSS efter den engelska projekttiteln "TaRgEting Low-Sorption Soils to reduce phosphorus losses".

TiRELeSS leds av Faruk Djodjic vid institutionen för vatten och miljö, SLU. Övriga medarbetare är Lars Bergström och Magdalena Bieroza vid institutionen för mark och miljö, SLU, samt Yongfeng Hu vid Canadian Light Source.

Projektet är finansierat av Formas – forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.