IMPROVE – Mot ett förbättrat system för ekologisk riskbedömning av pesticidblandningar i vattenmiljön

Senast ändrad: 20 juni 2024
Regndroppar på vattenyta. Foto.

Växtskyddsmedel har positiva effekter på skörden av jordbruksgrödor, men leder också till föroreningar i vattenmiljön. Målet med IMPROVE var att ta fram mer kunskap om kombinationseffekter av växtskyddsmedel för bättre riskbedömningar.

Växtskyddsmedel har positiva effekter på hur stor skörden av jordbruksgrödor kan bli, men leder också till föroreningar i vattenmiljön. För att minimera riskerna med användningen av växtskyddsmedel, behövs kunskap om  kombinationseffekter av växtskyddsmedel.

Växtskyddsmedel som används inom jordbruket sprids även till vattendrag. Koncentrationerna i vattnet kan vara speciellt höga vid kraftigt regn, och när vinden för med sig växtskyddsmedel vid besprutning. Under dessa koncentrationstoppar exponeras djur och växter som lever i vattenmiljön. Eftersom medlen är framtagna för att bekämpa skadedjur och ogräs, så är de vanligtvis också giftiga för djur som lever i vattenmiljön.

Inom svensk miljöövervakning av växtskyddsmedel hittas vanligtvis 10-12 växtskyddsmedel i ett vattenprov från vattendrag i jordbrukslandskapet. Data från andra länder visar liknande resultat. De här olika substanserna kan förstärka eller förminska varandras giftverkan. När växtskyddsmedel ska godkännas beaktas inte dessa kombinationseffekter utan enbart effekter av enstaka medel på ett fåtal standardorganismer som alger, kräftdjur och fisk.  För att mäta effekter av flera växtskyddsmedel samtidigt använder man förenklade additionsmodeller där man inte tar hänsyn till synergistiska effekter mellan substanserna. Därmed underskattar man sannolikt den sanna toxiciteten av en blandning av växtskyddsmedel.

Målet med IMPROVE var att fördjupa kunskap om kombinationseffekter av växtskyddsmedel så att bättre riskbedömningar kan göras. En central frågeställning projektet arbetade med var vilka blandningar av växtskyddsmedel som ger speciellt tydliga kombinationseffekter.

IMPROVE bidrog till en modell som identifierar kombinationer av medel med en särskilt hög risk för organismer och ekosystemprocesser (t.ex. fotosyntes, nedbrytning av organiskt material). Modellen testades även inom ramen för projektet för att kvantifiera effekterna.

Medverkande

Willem Goedkoop. Institutionen för vatten och miljö, SLU.

Maria Bighiu.  Institutionen för vatten och miljö, SLU.

Thomas Backhaus. Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Fakta:

IMPROVE finansierades av Formas.