Interkalibrering för att underlätta jämförelser

Senast ändrad: 02 juni 2017

För att resultat framtagna inom miljöövervakningen av olika laboratorier skall kunna utvärderas är det viktigt att resultaten är jämförbara. Detta sker framförallt genom att man följer standardiserade metoder, samt att man deltar i interkalibreringar för att säkerställa att resultaten är jäm­för­bara. Med interkalibrering menas att analysresultat från olika labora­to­rier genomgår en oberoende extern kvalitetssäkring. Proverna som används kan antingen vara preparerade med ett känt innehåll eller bestå av naturliga prov där man jämför resultaten från flera olika laboratorier. Interkalibreringarna kan vara nationella eller internationella beroende på analysparameter och hur många olika laboratorier som är intresserade

Våra laboratorier deltar regelbundet vid kalibreringar när tillfälle ges. För bottenfauna och fastsittande kiselalger (påväxtalger) är vi även organisatörer av samnordiska interkalibreringar.

En första testinterkalibrering för fastsittande kiselalger genomfördes under 2006 som följdes upp med officiella interkalibreringar under 2007, 2009, 2011, 2013 och 2016.

Interkalibreringar av artbestämningar av bottenfauna sker mer eller mindre regelbundet. Den senaste i institutionens regi ägde rum 2009.

Våra växtplanktologer deltar för närvarande i en interkalibrering där flera nordiska och baltiska laboratorier deltar. Denna interkalibrering organiseras av Finlands miljöcentral (SYKE).