Användningsdata för bekämpningsmedel i typområdena

Senast ändrad: 26 augusti 2020
Traktor med spruta för bekämpningsmedel på åker. Foto.

Lantbrukarna som har fält innanför typområdenas vattendelare intervjuas årligen om de grödor de odlar och användningen av bekämpningsmedel. Detta görs för att veta vilka substanser som ska inkluderas i analyserna samt att kunna jämföra vilka substanser som påträffas i vattnet med vad som används.

För varje typområde sammanställs lantbrukarnas användning av bekämpningsmedel som total använd mängd (kg), total areal (hektar) och genomsnittlig dos (kg/ha) för varje använd substans, per år. Denna information finns ännu bara publicerad i tryckt form i årsrapporterna (länk till publikationer), men en publik databas kommer så småning om att komma där årsrapporternas data finns tillgänglig digitalt.