Bekämpningsmedel i ytvatten

Senast ändrad: 26 augusti 2020
Vattendrag i motljus. Foto.

Resultaten från ytvattenproverna som samlas in i typområdena och åarna inom nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel finns delvis i en databas hos datavärden och delvis i en excelfil. På den här sidan finns länkar och information om hur data kan sökas ut, samt excelfilen med data från den flödesstyrda provtagningen, som inte finns hos datavärden. Dessutom finns en excelfil med riktvärden för vattenlevande organismer och referenser till riktvärdena.

I typområdena tas tidsstyrda prover och i åarna tas det momentana prover. I Skånes typområde finns även en provtagare för flödesstyrda prover. 

På datavärdens hemsida Jordbruksvatten finns dygnsmedel för vattenflödet i bäckarna i typområdena. 

Tidsstyrd och momentan ytvattenprovtagning

De tidsstyrda proverna från typområdena består av ca 100 delprov som tas var 90:e minut under en veckas tid och poolas till ett veckomedelsprov. Mellan 20-30 prover per typområde och år samlas in under ordinarie provtagningsperiod, maj till november. De momentana proverna från de två åarna Skivarpsån och Vege å (Skåne) samlas in för hand varannan vecka maj-juni och en gång i månaden juli-november (9 per å och år).

Så här hittar du på datavärdens sida:

Klicka här för att komma till datavärdens sida "Jordbruksvatten". Klicka på rubriken "Växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) i ytvatten" för att kunna söka analysvärden för alla, eller specifika, provplatser, substanser och år för de fyra typområdena i Skåne (M42), Halland (N34), Västra götaland (O18) och Östergötland (E21) samt de två åarna Skivarpsån och Vege å i Skåne. 

Vattenföringen (dygnsmedel) i typområdenas vattendrag går att hitta under "Växtnäring i ytvatten" efter att typområde sökts ut.

Flödesstyrd ytvattenprovtagning

I Skånes typområde finns, förutom den tidsstyrda provtagningen, en flödesstyrd provtagning av ytvatten som gör det möjligt att följa variationer i substansernas koncentrationer under förändringar i vattenflödet.

Ladda ned data här (Excel-fil).

Under fliken "Tabell" finns en översikt över vilka flödesstyrda prover som togs under vilken provtagningsvecka för tidsstyrd provtagning. Här finns även vattenflödet (l/s) vid provtagningen av de olika proven.

Under fliken "Data" finns all data för alla substanser som analyserats i de flödesstyrda proverna.

Riktvärden för ytvatten

Riktvärden anger den högsta halt av ett ämne som påträffas i ytvatten då man inte kan förvänta sig skadliga effekter på vattenlevande organismer. Resultaten från provtagningarna kan därför jämföras mot riktvärden.

Sammanställning av de aktuella riktvärdena som används inom den svenska miljöövervakningen av bekämpningsmedel (xlsx).

Som riktvärde används i första hand de miljökvalitetsnormer och bedömningsgrunder som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten (HVMFS 2019:25). Därefter används riktvärden framtagna av Kemikalieinspektionen. De substanser som saknar miljökvalitetsnormer och riktvärden jämförs mot preliminära riktvärden som tagits fram inom miljöövervakningen (Andersson et. al 2009 samt Andersson & Kreuger 2011).

Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se