Fynd av bekämpningsmedel i ytvatten

Senast ändrad: 05 oktober 2021
Vattendrag i motljus. Foto.

Vilka bekämpningsmedel påträffas i typområdenas bäckar och i de två åarna i Skåne? Och vilka bekämpningsmedel påträffas i halter över sitt riktvärde, och kan bli ett problem för de vattenlevande organismerna? Se också trenderna i toxicitetsindex från 2002 och framåt.

Vilka bekämpningsmedel påträffas i vattendragen?

I typområdenas bäckar och de två åarna i Skåne är det generellt sett bentazon och glyfosat som har påträffats flest gånger per prov sedan mätningarna inleddes, förutom de fem sista åren, då fyndfrekvensen för glyfosat minskat något (Fig 1, 2, 3). Samtidigt syns en ökning av fyndfrekvensen av BAM, som är en nedbrytningsprodukt dels till den sedan länge förbjudna diklobenil, dels till fluopikolid som är en fungicid som godkändes 2012 för använing i potatis.

Fig 1. Fyndfrekvens 2002-2008

Fynd  bekämpningsmedel ytvatten 2002-2008

Fig 2. Fyndfrekvens 2009-2015

Fynd bekämpningsmedel ytvatten 2009-2015

Fig 3. Fyndfrekvens 2016-2020

Fynd bekämpningsmedel 2016-2020

Fig 4. Årsvariation summahalt i typområden och åar

Årsvariationer av summahalt (exkl. spårhalter) per prov av växtskyddsmedel i typområdena (O18, E21, N34, M42) och åarna (Skivarpsån och Vege å). Varje punkt motsvarar sammanlagd halt i ett enskilt prov. Medianen (orange symbol) samt 25:e och 75:e percentilen (gröna streck) förtydligar vilka summahalter som är vanligast genom att ringa in de mittersta 50 % av proverna. Observera att skalan är logaritmisk.

figurer ännu ej klara för 2002-2020

Fig 5. Transport av bekämpningsmedel i typområdena

Beräkningar av total transport (kg/ha) för typområdena O18: Västergötland, E21: Östergötland, N34: Halland och M42: Skåne under ordinarie provtagningsperiod 2002-2019. Arealen är den som behandlats med växtskyddsmedel, inte hela avrinningsområdet

figur kommer inom kort

Total transport av växtskyddsmedel i Västergötlands (O18: lila), Östergötland (E21: blå), Hallands (N34: grön) och Skånes (M42: röd) typområde under sommar- (ljus) och vintersäsongen (mörk). Transporten beräknas som sammanlagda halten (inkl. spårhalter) per prov multiplicerat med medelflödet under tiden då provet togs. Arealen är den som behandlats med växtskyddsmedel, inte hela avrinningsområdet.

figur kommer inom kort

Fig 6. Summahalt under sommar och vinter

Provtagning i typområdenas bäckar på vintern görs i vanliga fall endast i N34 och M42. Undantaget är vintrarna 2007/2008 samt 2019/2020 då det gjordes provtagning i alla fyra typområden under hela året. Under vinterperioden är provtagningsfrekvensen utglesad till två veckor istället för en. Under vintern 2007/2008 togs främst momentanprover medan 2019/2020 främst togs som vanligt med ISCO-provtagare. Dock uteblev två prover från E21 på grund av att apparaten gick sönder, ett från mitten av december 2019 och ett från mitten av januari 2020.

Figuren visar summahalter av alla påträffade växtskyddsmedel per ytvattenprov från sommar- (ordinarie) och vintersäsongen i typområdena O18: Västergötland, E21: Östergötland, N34: Halland och M42: Skåne, samt dygnsmedelflödet under perioden maj 2019 – maj 2020.

Summahalter av bekämpningsmedel i ytvatten sommar och vinter 2019-2020  typområde O18

Summahalter av bekämpningsmedel i ytvatten sommar och vinter 2019-2020  typområde E21

Summahalter av bekämpningsmedel i ytvatten sommar och vinter 2019-2020  typområde N34

Summahalter av bekämpningsmedel i ytvatten sommar och vinter 2019-2020  typområde M42

Fig 7. Antal substanser över riktvärdet, per år

Antal substanser som tangerar eller överstiger sitt respektive riktvärde vid minst ett tillfälle under ett år (ordinarie provtagning från typområden och åar). Riktvärden aktuella september 2021 har använts för alla år.

Antal bekämpningsmedel över riktvärdet i ytvatten, per år 2002-2020

Fig 8. Andel prov med riktvärdesöverstigande 2002-2020

Procentuell andel av ytvattenproverna där minst en substans tangerar eller överstiger sitt riktvärde. Resultaten inkluderar ytvattenprover från de fyra bäckarna i typområdena samt åarna (ordinarie provtagning). Riktvärden aktuella september 2021 har använts.

Andel prover med fynd över riktvärdet, bekämpningsmedel

Fig 9. Fyndfrekvens över riktvärdet

Andel ytvattenprov (typområden och åar) med halter över riktvärdet för enskilda substanser, 2002-2020. Endast substanser med en fyndfrekvens över 4 % redovisas i figuren. Riktvärden aktuella september 2021 har använts för alla år.

figur kommer inom kort

Fig 10. Toxicitetsindex för typområdena

Toxicitetsindex (PTI) beräknat för typområdena 2002-2020. Beräkningarna görs med och utan tio substanser som har riktvärden som ligger lägre än det är möjligt att detektera (LOD: limit of detection). Beräkningarna är gjorda med riktvärden aktuella september 2021.

PTI typområdena alla substanserPTI i typområdena, beräknad utan bekämpningsmedel med för höga LOD

Fig 11. Toxicitetsindex för åarna

Toxicitetsindex (PTI) beräknat för de två åarna 2002-2020. Beräkningarna görs med och utan tio substanser som har riktvärden som ligger lägre än det är möjligt att detektera (LOD: limit of detection).

PTI i åarna, beräknad med alla analyserade bekämpningsmedel

TI i åarna, beräknad med utan bekämpningsmedel med för höga LOD