Ackumulering av kvicksilver hos akvatisk biota i nya våtmarker (master)

Senast ändrad: 16 februari 2022

Översvämningar av terrestra marker kan mobilisera kvicksilver från marken samt främja bildandet av den bioackumulerande formen metylkvicksilver. Detta projekt syftar till att studera hur kvicksilver i biota påverkas då våtmarker skapas eller återskapas genom bäverdämmen och våtmarksrestaurering.

Restaurering av dikade torvmarker uppmuntras från politiskt håll bl.a. som en åtgärd för att minska risken för översvämningar och torka. Ökat antal dämningar och översvämningar av skogsmark orsakas också av en växande bäverpopulation. Men det finns samtidigt risk för ökad halt metyl-kvicksilver i vatten och biota. I projektet kommer ni studera hur kvicksilver ackumuleras i bottenfauna i restaurerade våtmarker och bäverdammar, jämfört med naturliga våtmarker. Dessutom kommer halter av kvicksilver och annan kemi i avrinninade vatten att analyseras. Under en stor fältkampanj hösten 2022 kommer 20 restaurerade våtmarker, 20 bäverdammar och 20 naturliga våtmarker att provtas. Både vatten och bottenfauna kommer samlas in för analyser av metyl-kvicksilver, total kvicksilver och allmänkemiska variabler.

Projektet skall utföras under hösten 2022. Starttid går att diskutera, men lämpligt vore att börja vid ordinarie terminsstart september 2022. Inom detta projekt finns rum för två studenter som samarbetar kring praktiska moment (t.ex. provtagning) men skriver separata uppsatser med olika fokus, t.ex. kvicksilver i biota, respektive kvicksilver i vatten (alternativt födovävsdynamik).

Arbetet skall skrivas på engelska, men handledning kan ske på svenska eller engelska.

Handledare är Karin Eklöf vid institutionen för vatten och miljö.

Fakta:

  • Huvudämne: miljövetenskap
  • Nivå och längd: avancerad nivå (magister/master, 30 hp / 20 veckor eller 60 hp/40 veckor)
  • Språk: engelska