Mäta surstötar i vattendrag med sensorer (kandidat/master)

Senast ändrad: 29 januari 2021

Med sensorer ute i fält kan man mäta surstötar som man annars missar med vanlig övervakning.

Försurning i sjöar och vattendrag orsakat av surt regn är ett av våra mest omfattande miljöproblem i Sverige. Trots kraftigt minskad sur deposition finns fortfarande effekter på ekosystemen.

I vattendrag styrs biologin främst av förhållanden under korta episoder med sura förhållanden under högflöden. Dessa surstötar missas ofta i den vanliga miljöövervakningen. Därför har man på senare tid börjat använda sensorer som mäter vattenkemin kontinuerligt direkt i vattendraget.

Det här examensarbetet går ut på att utvärdera data från två sådana studier i Jämtland och Värmland, samt att i laboratorietester jämföra de pH-elektroder som används i fält med de som normalt används på lab.

Fakta:

  • Huvudämne: miljövetenskap eller kemi
  • Nivå och längd: grundnivå (kandidat, 15 hp / 10 veckor) alternativt avancerad nivå (magister/master, 30 hp / 20 veckor)