Medverkande i Växtproteingruppen Alnarp

Senast ändrad: 03 februari 2022

Eva Johansson, Professor – Institutionen för Växtförädling, Växtens produktkvalitet, SLU
Avdelningschef för Växtens produktkvalitet med ett forskningsfokus på hur man producerar den mest lämpliga biomassan för användning som mat, foder, material, kemikalier och biogas. Eva är programdirektör för SLU Grogrund- centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.

 

Georg Carlsson, Professor - Institutionen för Biosystem och Teknologi, SLU
Georg forskar och undervisar om jordbrukets växtproduktion och hur odlad mångfald - gröddiversitet - och odling av baljväxter påverkar odlingssystemens hållbarhet. Hans forskning bidrar även med kunskap om växtproteiners roll för hållbara livsmedelssystem, särskilt i frågor om odling och användning av baljväxter som matråvaror.

 

Sven-Erik Svensson, Adjunkt, Institutionen för Biosystem och Teknologi, SLU
I sin forskning studerar Sven-Erik möjligheter till hållbar produktion av biomassa från jordbruks- och trädgårdsgrödor, samt restprodukter från denna produktion. Sven-Erik jobbar även med skörde- och transportlogistik runt dessa produkter.

 

William Newson, Forskare - Institutionen för Växtförädling, Växtens produktkvalitet, SLU
Williams forskning fokuserar på användning av proteiner från icke-traditionella källor eller mat- och icke-livsmedelsapplikationer. Dessa proteiner kan komma från sidoströmmar som mjöl från oljefrö och bladbiomassa och användas i ersättningar för plast, djurfoder och nya typer av matproteiner.

 

Kristina Santen, Enhetschef – Samverkan och utveckling, SLU
Enheten har i uppdrag att utveckla och stödja intern och extern samverkan för att stärka kvalitet och samhällsrelevans i LTV:s och SLU:s forskning, utbildning och miljöanalys. Enheten har flera samverkansplattformar däribland SLU Partnerskap Alnarp, som samlar näringsliv, myndigheter och branschorganisationer, ca 90 medlemmar, inom områdena jord, skog och trädgård. 

 

Åsa Grimberg, Forskare – Institutionen för Växtförädling, Bioteknik, SLU
Åsas forskning är fokuserad på genetisk reglering av frökvalitet. Hon koordinerar SLU Grogrund-projektet ’Framtidens åkerböna för mat och foder’ där hundratals olika åkerböns-sorter karakteriseras i fält såväl som för frökvalitet och genom DNA-analys.

 

Thomas Prade, Lektor, Institutionen för Biosystem och Teknologi, SLU
I sin forskning studerar Thomas möjligheter till hållbar produktion av biomassa från grödor och restprodukter inom jordbruket och deras användning. Thomas jobbar med systemstudier av produktionssystem för att utvärdera miljöeffekter och tekno-ekonomiska förutsättningar.

 

Sara Spendrup, Lektor - Institutionen för Människa och Samhälle, SLU
I sin forskning studerar Sara bland annat konsumenters attityder kopplade till proteingrödor samt en mer klimatvänlig livsmedelskonsumtion. Andra forskningsområden hon arbetar inom är innovation, produktutveckling och konsumenters matval.