Grundutbildning

Senast ändrad: 02 mars 2023

Är du intresserad av att göra ett masterprojekt på vår institution?
Se då listan över annonserade projekt på denna länkade webbplats (på engelska).

Vi erbjuder även projekt inom praktisk forskningsträning.
Annonserade projekt listas på denna länkade webbplats (på engelska).

Undervisning inom institutionen bedrivs för hortonomer, trädgårdsingenjörer, lantmästare, landskapsingenjörer och landskapsarkitekter. Ämnen där vi undervisar omfattar växtgenetiska resurser, växtförädling, växtbiokemi, genetik, systematisk botanik, floristik, frukt- och bärproduktion, postharvest och produktskvalité, växtfysiologi, mikroförökning, bioinformatik, molekylärbiologi och genteknik.

TD0008 – Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion

Kursen ger en översikt över matkultur och matproduktion idag, och behandlar hur mat produceras, samt hur olika sätt att producera, hantera och processa påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll. Hur konsumenters matval påverkar hälsan behandlas, liksom matens påverkan på människors relationer och mentala hälsa, samt betydelsen av säkra livsmedel. Ekonomiska aspekter belyses genom värdekedjan av mat och relationer mellan olika aktörer. Kursen ger även en orientering i möjliga framtida utvecklingsmöjligheter av matproduktion i urban miljö och på landsbygd och dess påverkan på landskapets utformning.

Mer information

TD0013 - Maten idag och i morgon, från olika perspektiv

Målet med kursen är att ge introducerande kunskaper om matkultur och matproduktion i dagens och morgondagens samhälle, ur olika vetenskapliga perspektiv. Kursen ger en översikt som spänner över olika aspekter om mat; från molekylära och genetiska aspekter till odlingslandskapets roll och konsumentbeteenden.

Kursen ger en introducerande översikt över matkultur och matproduktion idag, och behandlar hur mat produceras, samt hur olika sätt att producera, hantera och processa påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll. Livsmedelsförsörjning i Sverige och globalt tas upp på kursen, liksom orsaker till matsvinn. Hur konsumenters matval påverkar hälsan behandlas, liksom matens påverkan på människors relationer och mentala hälsa, samt betydelsen av säkra livsmedel. Ekonomiska aspekter belyses genom värdekedjan av mat och relationer mellan olika aktörer. Kursen ger även en översiktlig orientering i möjliga framtida utvecklingsmöjligheter av matproduktion i urban miljö och på landsbygd, och dess påverkan på landskapets utformning.

Mer information

TD0014 – Rumsväxter

Kursen är en tvärvetenskaplig introduktion till krukväxter som vi odlar i inomhusmiljö (alltså rumsväxter) och tar upp allt från deras skötsel och användning till deras kulturella betydelse och marknad. Den riktar sig till dig som vill jobba med rumsväxter professionellt i framtiden, till dig som är yrkesverksam och vill fortbilda dig, samt till dig som helt enkelt vill fördjupa ditt intresse.

En central del i kursen behandlar grundläggande skötsel, så som bekämpning av skadegörare och hur vi uppfyller olika växters behov för att få ett lyckat resultat. Kursen fokuserar också på identifiering och namninlärning. Att kunna namnet på en växt fungerar som en nyckel och gör det möjligt för dig att söka mer kunskap om den! Kursen tar också upp hur vi människor har använt, hur vi använder och hur vi skulle kunna använda rumsväxter ur ett designperspektiv, ett socialt perspektiv och ett hälsoperspektiv. Kursen tittar också närmare på hur produktionen och marknaden för rumsväxter ser ut nationellt och internationellt.

Mer information

TD0015 - Pomologi - skörd, lagring och förädling

Kurspaketet inom pomologi omfattar två kurser, ’Pomologi – skörd, lagring och förädling’ och ’Pomologi – odling, förökning och växtskydd’. Syftet med kurserna är att ge en introduktion till de teoretiska och praktiska grunderna inom fruktträdsodling i Sverige. Tanken är att följa värdekedjan för äpple under ett år, från odling och beskärning till post-harvest hantering och marknadsaspekter. Det är dock möjligt att ta kurserna i oberoende ordning. Båda kurserna går på kvartsfart. Undervisningsformen är på distans med möjlighet att göra studiebesök på företag och i äppelodlingar. Kurserna ges på svenska.

Mer information

TD0016 - Pomologi - odling, förökning och växtskydd

Kurspaketet inom pomologi omfattar två kurser, ’Pomologi – skörd, lagring och förädling’ och ’Pomologi – odling, förökning och växtskydd’. Syftet med kurserna är att ge en introduktion till de teoretiska och praktiska grunderna inom fruktträdsodling i Sverige. Tanken är att följa värdekedjan för äpple under ett år, från odling och beskärning till post-harvest hantering och marknadsaspekter. Det är dock möjligt att ta kurserna i oberoende ordning. Båda kurserna går på kvartsfart. Undervisningsformen är på distans med möjlighet att göra studiebesök på företag och i äppelodlingar. Kurserna ges på svenska.

Mer information

TD0017 - De odlade växternas historia och framtid

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av att få grundläggande kunskap om de växter som vi odlar i Sverige idag och deras betydelse för vår vardag med fokus på våra livsmedelsgrödor.

Kulturväxter är de växter som vi odlat och på olika sätt använt i vår vardag under en mycket lång tid. De har gett oss mat, kläder, bostad, bränsle, färger, läkemedel och njutningsmedel. I kursen kommer du att lära dig om växternas ursprung, odling, användning och växtförädlingens roll för dessa. Du kommer också få öva dig på att analysera, argumentera och dra slutsatser kring lösningar på framtida samhällsutmaningar kopplade till de odlade växterna. Kunskap om våra odlade växter i både historiskt och framåtblickande perspektiv är viktigt för att skapa ett framtida socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Kursen inleds och avslutas med ett digitalt möte. Däremellan arbetar studenten individuellt och tidsmässigt fristående med en rad moduler. För varje modul behandlas en gröda eller växtgrupp. Kursen avslutas med en summerande uppgift.

Mer information

TD0018 - Experimentell odling

Syftet med kursen är att ge studenten redskap för att angripa praktiska hortikulturella moment utifrån ett kritiskt tankesätt och en vetenskaplig metod. Kursen bygger på problemlösning och ska öva studenten i att leta litteratur om hortikulturell praktik, skapa hypoteser, testa sina hypoteser och slutligen analysera utfallet, dra slutsatser från sina försök samt formulera rekommendationer. Studenterna kan på det här sättet lära av och med varandra och tillsammans med lärarna/handledarna. Kursen fokuserar på det hortikulturella odlingshantverket och framtagningen av hortikulturella produkter, men kan också beröra konsumentpreferenser och andra värden kopplade till hortikulturella grödor. Kursens inriktning beror mycket på studenternas intressen. För att summera: Studenten ska fördjupa sig inom de praktiska aspekterna av odling genom ett kreativt, kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

Mer information

BI1235 - Postharvest - biologi och teknologi efter skörd

Kursen handlar om hur olika faktorer påverkar kvalitet av trädgårdsprodukter efter skörd. Hur man kan behålla kvalitet efter skörd, reducera förluster samt minska matsvinn i alla led är viktiga delar. Kursen ger fördjupad förståelse av fysiologi, hantering och teknologi för efterskördsperioden av trädgårdsprodukter, från skörd till konsumtion.

More information

BI1336 - Botanik och växtkännedom

Kursens ges på programmet Trädgårdsingenjör Design.
Syfte är att ge studenten förståelse för och skaffa sig ett ordförråd kring växters uppbyggnad, lära sig att kommunicera om växter, få en överblick över växters variation och vad de kan användas till, samt få en förståelse för växternas relation till växtplatsen. Kursen ger också grundläggande kunskaper i växtfysiologi och hur växten påverkas av sin omgivning. Delar så som systematisk botanik och nomenklatur, morfologi, anatomi, växtfysiologi, växtkännedom, samt grundläggande ståndortskunskap ingår i kursen. Växtfysiologin behandlar växtens inre uppbyggnad, vatten- och näringsupptagning, fotosyntes och organiska ämnen, tillväxtfaktorer samt tillväxt från frö till planta.

Mer information

BI1342 – Botanik

Kursen ges på programmet Trädgårdsingenjör Odling.
Syfte är att ge studenten förståelse för och skaffa sig ett ordförråd kring växters uppbyggnad, lära sig att kommunicera om växter, få en överblick över växters variation och vad de kan användas till samt få en förståelse för växternas relation till växtplatsen. Kursen innehåller moment om botanisk nomenklatur, morfologi och växtkännedom. Här studeras växtens utseende och hur utseendet kan variera mellan arter och inom arter, växternas namn och funktionen med olika namn samt hur vi identifierar olika växter och växtgrupper.

Mer information

BI1344 - Applied Plant Biotechnology

BI1345 - Advanced Plant Breeding and Genetic Resources

BI1359 - Botanik och växtfysiologi

Kursen ges på programmet Landskapsingenjör Alnarp.
Kursen består av tre delar:

  1. Vårväxtkännedom där fokus ligger på att identifiera ett urval av vårblommande lökar, knölar och perenner
  2. Växtfysiologi där fokus ligger på växternas inre uppbyggnad och funktion för att utifrån detta förstå hur växterna påverkas av olika omvärldsfaktorer
  3. Ogräskännedom där fokus ligger på artidentifikation av vilda svenska växter.

Mer information

BI1367 - Växtförädling och växtfysiologi

Denna fristående kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om växtförädling, genetik och viktiga växtfysiologiska processer. Du kommer också att få kunskap om hur olika miljöfaktorer påverkar växter. Kursens teoretiska grund varvas med praktiska laboratorieövningar för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att tillämpa det du lär dig i praktiken.

För effektiv odling och utvärdering av befintliga sorter, liksom för framtagning av nya bättre sorter, krävs fördjupade kunskaper om genetik och växtförädlingsmetoder samt fysiologiska processer och miljöfaktorer som påverkar dessa. Den här kursen ger dig grundläggande kunskap om dessa processer, som är viktiga pusselbitar vid växtodling liksom vid framtagning av nya sorter som är bättre anpassade till t.ex. framtida klimatförändringar.

Förutom ämneskunskap inom växtförädling och växtfysiologi ger kursen dig verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt, som du kan ha med dig i ditt fortsatta, livslånga lärande även efter kursens slut.

På vår specialworkshop om växtförädling kommer du att lära dig om den framgångsrika växtförädlingsforskningen i Sverige. Diskussionerna med lärare och andra kursdeltagare kommer att ge dig en ökad förståelse för andras synsätt. Genom praktiska övningar och studiebesök får du bästa möjliga  förutsättningar för ett ökat lärande och att omvandla kursens teoretiska grund till praktiska färdigheter.

Mer information

KE0070 - Växters kemi och biokemi

Den här kursen är för dig som vill lära dig mer om hur växter verkligen fungerar. Genom en blandning av praktiska och teoretiska moment så kommer du att få en inblick i hur växter överlever i en föränderlig miljö.

Hur kan växter bilda energi, och således växa, av solljus? Hur bildas stärkelse och olja? Hur kommer det sig att blommor har olika färg och doft? Detta är frågor som du kommer att få svar på i den här kursen.

Vi kommer att gå igenom hur olika ämnen bildas i växten och vilken funktion de har i växten och hur vi människor kan använda oss av dem. Detta kommer du att göra genom en blandning av laborationer, föreläsningar och seminarier, där växten hela tiden är i fokus. Ett exempel är att du kommer att undersöka hur enzymet nitratreduktas är involverat i kväveupptaget i spenat.

 

Mer information

TD0010 - Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter

Självständigt arbete

Masterarbete vid SLU heter Självständigt arbete. Förutom en litteraturstudie så måste ett examensarbete även omfatta en experimentell del. Detta kan till exempel vara experiment på fält, i växthus eller laboratorium eller strukturerade intervjuer. Projektet kan göras i samarbete med ett företag eller annan extern resurs.

 

Du som student måste själv hitta ett relevant projekt och en handledare innan kursstart. Huvudhandledaren måste vara från SLU. Kursledaren kan givetvis hjälpa dig att hitta ett projekt och handledare.

 

Kurskoder för masterprogrammet Horticultural Science: 

EX0947 Independent Project in Biology, A2E – Horticultural Science – Master’s Programme

EX0948 Independent Project in Horticultural Science, A2E – Horticultural Science – Master’s Programme

EX0949 Independent Project in Horticultural Science, A2E – Horticultural Science – Master’s Programme

 

Kurskoder för hortonomprogrammet, masterprogrammet Plant Biology in Sustainable Production på Alnarp, utbytesstudenter och andra externa studenter

EX0856 Independent Project in Biology, A2E

EX0857 Independent Project in Horticultural Science, A2E