Maten idag och i morgon, från olika perspektiv

Senast ändrad: 16 februari 2021
Tallrik

Målet med kursen är att ge introducerande kunskaper om matkultur och matproduktion i dagens och morgondagens samhälle, ur olika vetenskapliga perspektiv. Kursen ger en översikt som spänner över olika aspekter om mat; från molekylära och genetiska aspekter till odlingslandskapets roll och konsumentbeteenden.

Kursen ger en introducerande översikt över matkultur och matproduktion idag, och behandlar hur mat produceras, samt hur olika sätt att producera, hantera och processa påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll. Livsmedelsförsörjning i Sverige och globalt tas upp på kursen, liksom orsaker till matsvinn. Hur konsumenters matval påverkar hälsan behandlas, liksom matens påverkan på människors relationer och mentala hälsa, samt betydelsen av säkra livsmedel. Ekonomiska aspekter belyses genom värdekedjan av mat och relationer mellan olika aktörer. Kursen ger även en översiktlig orientering i möjliga framtida utvecklingsmöjligheter av matproduktion i urban miljö och på landsbygd, och dess påverkan på landskapets utformning.


Kontaktinformation