Lövträdsodling

Senast ändrad: 17 maj 2019
lovtrad-ingress.jpg

Snabbväxande lövträd kan ersätta fossila bränslen och minska människans påverkan på klimatet. Vår forskning bidrar till att odling av energiskog blir både effektivare och mer miljövänlig. Våra resultat kan ofta användas direkt av odlare och rådgivare. Vi forskar också på möjligheten att använda snabbväxande lövträd som vegetationsfilter för att ta hand om samhällets restprodukter.

SLU har forskat om snabbväxande lövträd under många år och stor del av våra resultat används inom odlingen i dag. Vi studerar framförallt arter inom släktena Salix, Populus, Betula och Alnus.

Förbättra odlingen

Syftet med att odla snabbväxande lövträd är framförallt att tillverka förnybart bränsle. Större mängder av poppel kan även användas för pappersmassa. Många av våra forskningsprojekt går ut på att förbättra odlingen. Vi tittar också på möjligheterna att använda snabbväxande lövträd för att rena avloppsvatten och som vegetationsfilter för att ta upp tungmetaller och andra föroreningar från avloppsslam och biobränsleaskor (fytoremidiering). Att använda avloppsslam i odlingarna är också ett sätt att ta vara på fosfor och kväve i avloppsvattnet så att samhällets restprodukter kan komma till nytta.

Samspel mellan gröda och ogräs

En annan inriktning på vår forskning är samspelet mellan grödor och ogräs. Ogräsbekämpning behövs även i lövträdsodling - när beståndet etableras - och har stor betydelse för att odlingen ska lyckas. Där samarbetar vi med forskargruppen Ogräsbiologi och ogräsreglering.
Snabbväxande lövträd kan också öka den biologiska mångfalden i jordbruksbygden. I en odling av till exempel salix finns mer – och även andra arter av – insekter, växter och fåglar än på omgivande åkrar. Även detta är en aspekt i vår forskning.

Poppelportalen

SLU driver poppelportalen  där du hittar information om pågående forskningsprojekt men också odling, produkter och marknad.

Annan lövträdsforskning på SLU

Flera andra grupper på SLU forskar om snabbväxande lövträd till exempel förädling med hjälp av molekylära metoder och samspelet mellan insekter och lövträd (både skadeinsekter och nyttoinsekter) och samspelet mellan svampar och träd.

Våra projekt

Titta också på poppelportalen

Odling av snabbväxande lövträd

Betydelsen av växtmaterial och plantering för etablering och tillväxt hos salix

Kontakt: Theo Verwijst

Betudelsen av planteringssystem, ogrästryck och tillgång på resurser för populationsdynamik och produktion av biomassa 

Kontakt: Monica.Welc@slu.se

Poppel på jordbruksmark – Betydelse för markkol och utlakning, samt effekt av gödsling

Kontakt: Ioannis Dimitriou

Poppel på åkermark – Modell-studier för volym- och biomassa-skattningar vid olika skötsel-metoder och effekten på stubb-skottens tillväxt efter gödsling

Kontakt: Ioannis Dimitriou

Syntesprojekt Poppel/Skogskötsel

Kontakt: Ioannis Dimitriou

Snabbväxande lövträd för lokal uppvärmning

Kontakt: Ioannis Dimitriou

Eurocoppice - innovativ förvaltning och multifunktionellt utnyttjande av skog - ett svar på framtida ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar inom den europeiska skogsbranschen 

Kontakt: Ioannis Dimitriou

Bedömning av biomassa produktion och ekosystemtjänster av poppelodlingar i Sverige

Kontakt: Ioannis Dimitriou

Etablering av poppel med långa sticklingar på betesmark i Uppland

Kontakt: Almir Karacic

SnowTiger: Produktiva och klimatanpassade poppelkloner för nordeuropa

Poppelförädling vid SLU

Kontakt: Almir Karacic

WoodBio: Användning av vedbiomassa i Norden

Läs mer om WoodBio

Kontakt: Almir Karacic

Gödslingsstudie av stubbskott i poppelbestånd

Kontakt: Birger Hjelm

Optimal rotationsperiod för poppelplanteringar, pilotstudie

Kontakt: Birger Hjelm

Poppelplanteringars produktion under olika planteringsförband, pilotstudie

Kontakt: Birger Hjelm

Poppel på åkermark – Modellstudier för volym- och biomassa-skattningar vid olika skötsel-metoder

Kontakt: Birger Hjelm

Fytoremidiering

Ramböll phytoremedation projekt

Kontakt: Ioannis Dimitriou

Miljö och genetik 

Klimatanpassad poppel för nordliga breddgrader och möjlighet till hållbar produktion av biomassa (CLAP)

Läs mer om (CLAP)

Kontakt: Martin Weih, Almir Karacic

Hög och uthållig biomassaproduktion från Salix: integrering av molekylärgenetik, ekofysiologi och växtförädling (SAMBA) 

Läs mer om SAMBA

Kontakt: Martin Weih Energimyndigheten

Alternativa användningsområden för Salix (Optimized Utilisation of Salix, OPTUS)

Läs mer om Optus

Kontakt: Martin Weih, Nils-Erik Nordh

Att länka individuella växtegenskaper till ekosystemprocesser i ett modellsystem med salix (ECOLINK-Salix)  

Läs mer om ECOLINK-Salix)  

Kontakt: Martin Weih
Energimyndigheten

Personal

Personal lövträdsodling

Mer information

Poppelportalen Samverkan mellan markägare och forskare

Nationella poppelkommissionen Del av internationellt samarbete

Publikationer

Alla publikationer från Institutionen för Växtproduktionsekologi

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Theo Verwijst, professor lövträdsodling
Institutionen för Växtproduktionsekologi, SLU
theo.verwijst@slu.se 018-67 25 50                    

        
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se