Agrara odlingssystem

Senast ändrad: 11 juli 2019
agrara-odlingssystem.jpg

Vårt mål är odlingssystem som bättre tar till vara ekosystemtjänster och där lönsam produktion av kulturväxter kan ske med mindre miljöpåverkan och förbrukning av resurser än i dagens konventionella och ekologiska odling.

Vi forskar om odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem. Våra projekt rör Sverige och Europa men flera projekt äger också rum i tropiska system, tex Afrika.

Vi delar in vår forskning i tre områden. Inom kulturväxter och produktkvalitet studerar vi samspel mellan grödorna, miljö och olika odlingsåtgärder samt hur dessa påverkar produktion, fördelning av resurser inom grödan och kvaliteten på grödan när den skördas.

Inom agroekosystemets funktion studerar vi växtproduktion som en del av ett jordbrukssystem med fokus på multifunktionalitet på olika skalor (fält, gård, landskap). Till exempel ökad diversitet av odlade arter för att gynna ekosystemtjänster som pollinering, kontroll av skadegörare och kvävefixering.

Vi utvärderar också olika typer av odlingssystem.

Illustration: Jannie Hagman

 

Projekt

Kulturväxter och produktkvalitet

Ökad ekologisk odling av trindsäd: en flerskalig studie av möjligheterna att producera soja och lupin i Sverige

Läs nyheten: Mycket att vinna på mer lupin och soja på åkrarna

Kontakt: Alexander Menegat, Marcos Lana

Säkrare statistik i svensk sortprovning

Lantbrukare och sortföreträdare ska få bättre information om grödsorter

Kontakt: Johannes Forkman, Harimurti Buntaran

Utveckling av sortprovning

Av vallväxter och ensilagemajs
Lantmännens forskningsstiftelse, Stiftelsen Lantbruksforskning, Partnerskap Alnarp

Kontakt: Magnus Halling

Inverkan av såtidpunkt och utsädesmängd på avkastningen hos aktuella typsorter av höstvete

Stiftelsen Lantbruksforskning

Kontakt: Jannie Hagman

Bor i vallgrödor, med fokus på baljväxter och mineralnäringssammansättning
Formas, SLU, L&P Linse AB

Kontakt: Lisbeth Linse

Agroekosystemets funktion

Klimatsmarta jordbruksmetoder för hållbarhet och resiliens på jordar med grovtextur

Kontakt: Libére Nkurunziza 

Fertility Building Management Measures in Organic Cropping Systems"– FertilCrop, ERA-net Core Organic Plus (Formas)

Webbsite for Fertility Crops

Kontakt: Göran Bergkvist, Christine Watson

Effektiv kontroll av kvickrot med minskat näringsläckage – en anpassning till integrerad bekämpning

Stiftelsen Lantbruksforskning, EkoForsk
Läs rapport om kvickrotsprojektet

Kontakt: Göran Bergkvist

Klippträda för att ersätta svartträda, EkoForsk

Kontakt: Göran Bergkvist

Övervintring höstvete: Risk för frostskador

Kontakt: Libére Nkurunziza 

Halva ytan bearbetas - odlingssystem med radhackning, bandsådd, bandsprutning och mellangrödor (SLF)

Nytt odlingssystem kan minska användningen av bekämpningsmedel med 80 procent

Kontakt: Göran Bergkvist, Alexander Menegat

Utvärdering av produktionssystemet

Metoder för att utvӓrdera olika funktioner av trӓd i småjordbruk i vӓstra Kenya

Kontakt: Ylva Nyberg

Vad orsakar de stora skördeskillnaderna inom missgynnade regioner och vilka är deras följder?

Kontakt: Ingrid Öborn   World Agroforestry Centre

Internationellt forskningsprogram för integrerade jordbrukssystem i humida tropikerna

Kontakt: Ingrid Öborn World Agroforestry Centre

Effekt av markanvändning på jordbruksekosystemens funktion: Biodiversitet och ekosystemtjänster efter övergång till ekologiskt lantbruk, Formas

Kontakt: Göran Bergkvist

Vall för biogas i stråsädesdominerade växtföljder Stiftelsen Lantbruksforskning

Kontakt: Göran Bergkvist

Mark/växt interaktioner KoN SLU

Kontakt: Göran Bergkvist

Metoder att utvärdera och jämföra majs som en fodergröda för boskap, Vetenskapsrådet (SRLP)

Kontakt: Magnus Halling

Säkra livsmedelsförsöjningen lokalt som globalt - Klimatrelaterad risk och sårbarhet från klimatförändring i jordbrukssystem

Kontakt: Giulia Vico

Jord- och vattenförvaltning i tropiska jordbrukssystem

Kontakt: Libére Nkurunziza 

Betydelsen av markanvändningsändring för multifunktionalitet i agroekosystem

Kontakt: Libére Nkurunziza 

Hur påverkar odlingssystemet hur lantbrukaren lyckas med vintervete? Inklusive tidigare grödor, jordbearbetning och applicering av fungicider

Kontakt: Libére Nkurunziza 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Göran Bergkvist, forskare
Institutionen för växtproduktionsekolog, SLU
goran.bergkvist@slu.se 018 - 67 12 00, 070 - 344 34 62