Agrara odlingssystem

Senast ändrad: 20 december 2019
Klövervall.

Vårt mål är odlingssystem som bättre tar till vara ekosystemtjänster och där lönsam produktion av kulturväxter kan ske med mindre miljöpåverkan och förbrukning av resurser än i dagens konventionella och ekologiska odling.

Vi forskar om odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem. Våra projekt rör Sverige och Europa men flera projekt äger också rum i tropiska system, tex Afrika.

Vi delar in vår forskning i tre områden. Inom kulturväxter och produktkvalitet studerar vi samspel mellan grödorna, miljö och olika odlingsåtgärder samt hur dessa påverkar produktion, fördelning av resurser inom grödan och kvaliteten på grödan när den skördas.

Inom agroekosystemets funktion studerar vi växtproduktion som en del av ett jordbrukssystem med fokus på multifunktionalitet på olika skalor (fält, gård, landskap). Till exempel ökad diversitet av odlade arter för att gynna ekosystemtjänster som pollinering, kontroll av skadegörare och kvävefixering.

Vi utvärderar också olika typer av odlingssystem.

Illustration: Jannie Hagman

Personal

Personal Agrara odlingssystem

Publikationer

Alla publikationer från Institutionen för Växtproduktionsekologi

Relaterade sidor:
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se