Botnia Näring i Kretslopp

Senast ändrad: 02 mars 2023
Logotyp för Botnia-Atlantica interregionala projekt. Illustration.

Rötrest från biogasproduktion innehåller fosfor, kväve och kalium som har potential att ersätta importerat mineralgödsel i jordbruket. Inom projekt har möjligheterna för produkterna rötrest som gödsel, kompost, slambiokol, återvunnen ammoniumsulfat och struvit undersökts.

Projektidé

Utan förädling innehåller rötresten för mycket vatten, vilket gör den dyr att transportera och sprida. Ibland innehåller den också olika föroreningar. Den behöver därför förädlas och kvalitén behöver säkras. Syftet med projektet är att utvärdera och testa innovativa lösningar för att förädla rötrest från biogasproduktion till en kommersiell gödselprodukt

Resultat från NJVs del i projektet

  • Demonstrationsodlingar i samarbete med naturbruksgymnasier har visat:
  • Att rötrest, kompost eller biokol+ammoniumsulfat kan ersätta eller minska behovet av mineralgödsel till korn och majs.
  • Att om rötrest ska spridas till vall behöver man använda bandspridning eller släpfot för att inte smutsa ned gräset och få alltför stor ammoniakavdunstning.
  • Test av snabbanalyser av rötrest har visat att prediktionsförmågan för de viktigaste näringsämnena inte blir tillräcklig om rötrester från olika anläggningar analyseras med nära infraröd reflektans eller röntgenflourescens.

Projektinformation

Botnia näring i kretslopp finansieras geom EU:s interregionala program Botnia Atlantica. Projekttiden är 2019-2022.

Mer information finns på projektets officiella hemsida.

 


Kontaktinformation

Cecilia Palmborg, forskare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
cecilia.palmborg@slu.se, 090-786 8713