Kompetensområden inom integrerat växtskydd

Senast ändrad: 23 januari 2015

Matproduktionen står inför en rad utmaningar orsakade av globala förändringar i miljön och samhället. Utvecklandet av hållbara odlingssystem är nödvändigt för att möta dessa utmaningar.

Tvärvetenskaplig strategi

Integrerat växtskydd (IPM) är en ekosystembaserad, tvärvetenskaplig strategi som fokuserar på, att långsiktigt förebygga angrepp av skadegörare med hjälp av en kombination av åtgärder som exempelvis biologisk kontroll, kemisk kontroll och odlingsteknik. Metoder för reglering av skadegörare väljs ut och tillämpas på ett sätt som minimerar risker för människors hälsa och miljö. IPM är mycket eftersträvansvärt tack vare dess miljömässiga och ekonomiska fördelar. Ett nytt EU-direktiv (2009/128/EC) anger att IPM ska användas i all skadegörarbekämpning inom lantbruket från och med 2014. IPM-program inkluderar såväl storskaliga som småskaliga enheter inom jordbruk och trädgård, både professionella och privata. Det finns emellertid fortfarande en betydande kunskapsbrist som försvårar användandet av IPM.

För att utforma optimala integrerade växtskyddsstrategier krävs ett tvärvetenskapligt angreppsätt som knyter samman teoretisk och tillämpad ekologi. Det krävs goda kunskaper om skadegörarnas biologi och ekologi och samspelet mellan organismgrupper ovan och under jord. Vidare krävs väl utförda fältförsök grundade i ekologiska teorier.

Djup kunskapsbas

Vår enhet har utvecklat en bred och djup kunskapsbas inom IPM som sammanlänkar grundforskning och tillämpad forskning. Detta har skett genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt inom gruppen, såväl som med andra grupper inom SLU och institutioner i och utanför Sverige. Genom att utforma forskningsprogram som omfattar samtliga steg från att definiera frågeställningar från praktiken, genomföra vetenskapliga försök och till att återföra resultatet till fältsituationen igen, skapar vi nya möjligheter att utveckla hållbara och säkra växtskyddsstategier.

Praktiskt tillämpad forskning

Vi bedriver forskning i direkt kontakt med odlare och intressenter inom lantbrukssektorn. Vi bedriver forskning relaterade till tillämpade problem och samverkar med intressenter för att undersöka nya möjligheter att utveckla hållbara och motståndskraftiga växtskyddsstrategier, samt för implementeringen av forskningresultat. Undervisning bedrivs i nära anknytning till grundforskning såväl som tillämpad forskning med syftet att förbereda studenterna på att spela en viktig roll i framtidens hållbara växtskydd.

Målet med vår forskning är att förbättra, utveckla och implementera IPM-program genom att samordna odlingstekniska metoder, biologisk bekämpning, semiokemikalier och beslutsstödsverktyg. Vi genomför laboratorie-, semifält- och fältförsök i ett odlingssystem perspektiv. Detta arbetssätt möjliggör såväl utvecklandet av nya praktiska tillämpningar som test av ekologiska hypoteser. Övergripande mål såsom bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster och matsäkerhet uppnås genom implementeringen av våra resultat. Det slutgiltiga målet är att tillsammans med aktörer inom lantbrukssektorn skapa nya växtskyddsprogram  och därigenom underlätta införandet av IPM som växtskyddsstrategi.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ragnhild@vitaminera.se