Akvatisk ekologi

Senast ändrad: 08 april 2019
perch.jpg

Inom detta ämnesområde forskar vi inom tre huvudsakliga ämnen, ekologi, genetik och fysiologi. Vårt mål är att öka kunskapen om fiskars biologi, både generellt och med frågeställningar riktade mot fisk i vild och odlad miljö.

Tillämpningar av vår forskning inbegriper förvaltning av fiskpopulationer, vilket bland annat innebär övervakning, beståndsanalys, habitatrestaurering, utsättningar. Även studier på individnivå, till exempel av beteende och fysiologi, krävs för att förstå reglerande mekanismer inom populationer och fisksamhällen.

Exempel på frågeställningar:

  • Hur kan vi förbättra livsmiljöer för att säkerställa fiskpopulationernas livskraft? (Restaurering av lekområden, underlätta fiskvandring)
  • Hur ska vi behandla fisken som ska sättas ut i vattendragen för att maximera överlevnaden? (Avel, utfodring, beteende, stresstålighet)
  • Hur påverkar fisken själv sin livsmiljö? (Näringstillförsel, näringsomsättning, interaktioner mellan arter)
  • Hur kan vi mäta och förutsäga beståndsförändringar (Miljöövervakning, genetisk analys, modellering)
  • Vad är effekten på vilda fiskbestånd av utsatt fisk, nya arter och smitningar från odling, i form av konkurrens och predation? (Beteende, populationsutveckling, kondition)

För att genomföra vår forskning sker ständigt en utveckling av metoder för att kunna säkerställa insamlandet av tillförlitliga resultat. Metoder vi använder och utvecklar framgångsrikt rör t.ex. fångstmetoder, individmärkning och övervakning, beteendestudier, genetisk analys och modellering.

Vår forskargrupp består av medarbetare som med sina olika kompetenser tillsammans bidrar till ett flertal projekt som rör såväl vilda fiskpopulationer som fisk i odling.

Finansiärer:

FORMAS, Carl Tryggers Stiftelse, Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå (CMF), C.F. Lundström Stiftelse, Lars Hierta’s Stiftelse och Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne.

Projekt:

Kvalitén hos kompensationsodlad lax

Kvalitén hos kompensationsodlad lax

Ett stort antal odlad lax och havsöring sätts årligen ut i Sverige för att kompensera utebliven naturlig reproduktion i vattendrag påverkade av vattenkraften. Syftet med dessa utsättningar är dels att vidmakthålla det yrkesmässiga fisket och sportfisket, samt att bevara genetiskt unika populationer. På senare år finns dock indikationer på att den odlade fisken har svårigheter att anpassa sig till ett liv i naturen och att havsöverlevnaden därmed minskat. Inom ramen för detta forskningsområde undersöker vi olika metoder för att anpassa odlingen så att fisken ges bättre möjligheter att överleva efter utsättningen. En stor del av verksamheten går ut på att testa effekten av olika åtgärder i odlingen genom att märka fisk och följa deras beteende efter utsättning.

Projekt:

Akvatisk ekologi medlemmar:
Anders Alanärä
Annika Holmgren
Bo-Sören Wiklund
Daniel Palm
Erin McCallum
Fernanda Helena Bosco De Miranda Vasconcelos
Gustav Hellström
Göran Spong
Henrik Jeuthe
Johan Leander
Kjell Leonardsson
Linda Vikström
Lo Persson
Navinder Singh
Stefan Larsson
Tomas Brodin

Faciliteter

Norrfors


Kontaktinformation
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se