Påverkan av ljudstörningar...

Senast ändrad: 11 december 2017

Påverkan av ljudstörningar från fritidsbåtar på kustlevande fisk

Man har på senare tid uppmärksammat att ljud har en större betydelse för fisk än tidigare trott, många arter använder ljud för kommunikation, och hörseln kan även användas för att lokalisera byten. De flesta fiskar kan höra de ljudfrekvenser som vanligtvis skapas av mänskliga aktiviteter i havet, men kunskap om effekten av olika typer av antropogena ljud saknas till stor del. Det finns skillnader i hörselkapacitet hos olika arter av fisk, men man antar att de flesta kan uppfatta buller, och eventuellt kan de också påverkas negativt att detta. Det finns många källor för produktion av ljud under vatten, t.ex. skeppsfart, fritidsbåtar, borrning, sonarsystem, havsbaserade vindkraftverk, med varierande intensitet och varaktighet, och alltså varierande i påverkan på akvatiska djur. I Bottniska viken är den huvudsakliga källan till undervattensbuller troligtvis skepp och fritidsbåtar, och med den kraftigt ökande  försäljningen av fritidsbåtar i Sverige kommer ljudföroreningar också att öka kraftigt.

Projektet kommer att undersöka om ljud från fritidsbåtar har en negativ effekt hos kustlevande fiskarter, såsom abborre, mört och storspigg. Vi kommer att undersöka fiskarnas beteende, t.ex. vad det gäller reproduktion och födointag, samt tillväxt under olika ljudbehandlingar. Försök kommer att göras i fält med fisk i inhägnader. Vi kommer också att beskriva ljudbilden under olika omgivningsförhållanden. Målet med projektet är att öka kunskapen om effekten av undervattensbuller på fiskars ekologi, för att kunna bedöma nuvarande och framtida påverkan av ljud från mänsklig aktivitet i havet, för att få effektiva verktyg för planering av en hållbar kustmiljö.

Projektledare:
Carin Magnhagen


Kontaktinformation
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se