Framtidens skog: restaureringsstrategier...

Senast ändrad: 12 december 2017

Framtidens skog: restaureringsstrategier för framtiden - en test av olika strategier på bestånds och substratnivå

  • Målsättning: att utvärdera det bevarandebiologiska värdet och kostnadseffektiviteten av bränning respektive luckhuggning i frivilliga avsättningar.

Projektbeskrivning: Vi kommer att utvärdera hur två olika restaureringsmetoder, bränning och luckhuggning (som för närvarande används i praktisk restaureringsarbete) påverkar olika organismgrupper (små däggdjur, fåglar, insekter, kärlväxter, lavar, mossor och vedsvampar) jämfört med bestånds som lämnas för fri utveckling. Vi kommer också att utvärdera hur olika typer av skapad död ved utnyttjas av vedlevande arter. Projektet kommer att göra det möjligt att utfärda rekommendationer för i vilka olika sammanhang som olika typer av restaureringsmetoder bör användas. Vi kommer att använda 30 frivilliga avsättningar (storlek 5-15ha) i blandskogar av gran och tall med lövinslag i västerbotten och västernorrland. I 10 bestånd skapas luckor (diameter 20m) runt sälg, asp eller gamla tallar och färsk död ved skapas och viss gagnvirke tas ut. Vidare bränns 10 bestånd efter att ca 30% av träden tagits ut som gagnvirke och 10 bestånd lämnas för fri utveckling.

Markvärd: Holmen skog
Finansiärer: Future Forest, Kempestiftelserna , Formas, Lilla fonden.  

Project leader:
Joakim Hjältén

Associated researchers:
Therese Johansson
Jean-Michel Roberge
Mats Dynesius
Jörgen Olsson


Kontaktinformation
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se