Framtidens skog: effekter...

Senast ändrad: 04 april 2018

Framtidens skog: effekter av intensivodling på artsammansättning och biodiversitet i boreala skogslandskap

  • Målsättning: att utvärdera de ekologiska effekterna av ett intensifierat skogsbruk på terrestra djur och växtsamhällen.

Projektbeskrivning: Intensivodling av skog kan potentiellt öka biobränsletillgången och minska oljeberoendet. Kunskap saknas dock om hur ekosystemet och skogens biodiversitet påverkas av intensivodlig. Målet med detta projekt är att undersöka hur vegetation, insekter, smågnagare och fåglar kortsiktigt påverkas av intensivodling. Vi kommer att använda ett unikt storskaligt fältexperiment där intensivodling kommer att testas i ett landskap omfattande ca 2000 ha. Projektet kommer att ge oss grundläggande empirisk kunskap om intensivodlingen ekologiska effekter på landskapsnivå för ett brett spektrum av organismgrupper. Resultaten kommer att kunna användas som underlag för en bra miljöanalys och beslutsunderlag för avvägningar mellan miljö- och produktionsmål. Projektet är en del av forskningsprogrammet “Framtidens skog”

Markvärd: Sveaskog.
Finansiärer: Energimyndigheten, Vinnova, Framtidens Skog

Projektledare:
Joakim Hjältén
Therese Johansson

Anknutna forskare:
Jean-Michel Roberge
Mats Dynesius
Jörgen Olsson

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se