Långtidseffekter av stubbskörd...

Senast ändrad: 12 december 2017

Långtidseffekter av stubbskörd på ekosystem och avrinning

  • Mål: Uppskatta de ekologiska långtidskonsekvenserna av stubbskörd för skalbaggsfaunan

Projektbeskrivning: Biomassa från stubbar är en stor potentiell källa till förnybar energi. För att starta stubbskörd behövs en enligt lag en beskrivning av miljökonsekvenserna. En sammanfattning av det aktuella kunskapsläget, introducerat av STEM, visar att stora, långsiktiga studier behövs för en god uppskattning av konsekvenserna. Ett område som är lämpligt för den typen av studier finns tillgänglig i Mackmyraområdet vilket stubbskördades 1977-89. Kartinformation och bakgrundsinformation finns över de skördade områdena och avsikten är att jämföra miljön i de stubbskördade områdena med icke stubbskördade. BIOCORE kommer att jämföra den mark- och vedlevande skalbaggsfaunan och dess artsammansättning mellan de skördade och icke skördade ytorna. Den nya kunskapen som genereras kan användas för analyser av de miljömässiga implikationerna av stubbskörd och för att designa lämpliga kompensationsåtgärder.

Markupplåtelse: Bergvik
Finansiering: Energimyndigheten

Project group
Joakim Hjältén
Tord Magnusson
Anders Jäderlund

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se