Vilka träd är viktigast för att rädda Borneos regnskog?

Senast ändrad: 17 november 2020
Kvinna i skyddsutrustning sprejar ett träd. Foto.

Finns det trädarter i Borneos regnskogar som är viktigare än andra för att bevara och stärka skogens biologiska mångfald? Och hur pass variationsrik måste regnskogen vara för att gynna arter som lever i och av skogen? Det vill forskare vid SLU ta reda på för att bevarandet av regnskogarna ska kunna förbättras.

Tropiska regnskogar är de mest artrika ekosystemen i världen. En hektar tropisk regnskog kan innehålla fler än 200 olika trädarter, en artrikedom som också möjliggör en stor mångfald av andra organismer. Men omfattande avverkning försämrar skogen och den görs ofta om till plantage för oljepalmer.

För att stoppa denna utveckling pågår ett projekt som under de senaste 20 åren har återplanterat skog i hotade regnskogar i Sabah, Borneo. Det pågående projektet ger ny kunskap om ekologin i tropiska skogar och kan bidra till att bevara dessa känsliga ekosystem för framtiden.

Vilka träd ska planteras?

I projektet återplanteras skog. Men att återplantera hela dessa komplexa växtsamhällen är inte möjligt, därför behövs kunskap om vilka trädarter som gör mest nytta när det gäller att främja biologisk mångfald. För att ta reda på detta studerar forskare vid SLU insekter som lever i trädkronorna i en rad tropiska trädarter för att kunna bedöma på vilket sätt trädarten bidrar till biologisk mångfald.

I ett storskaligt experiment har forskarna planterat en rad olika trädarter som studeras för att utvärdera variation i biodiversitet. Detta görs genom att fånga in insekter i trädkronorna med olika metoder och genom att registrera olika typer av skador på bladen.

Kunskap som kan rädda regnskog

Målet är att identifiera trädarter som är grundläggande för den biologiska mångfalden. Alltså arter som har en särskilt positiv effekt på biologisk mångfald, som sedan kan användas i restaurering av dessa regnskogar.

En bättre förståelse för kopplingarna mellan växtdiversitet och mångfald av associerade organismer i andra trofiska nivåer är avgörande för globala bevarandeinsatser för att återställa funktionen i degraderade skogsekosystem.

Fakta:

Projektet pågår: Projektet startade 2016 och är pågående.

Samarbetspartners: Projektet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, INIKEA Sow-a-seed project, Jayasan Sabah, University Malsysia Sabah (UMS).

Forskningsgruppen: Petter Axelsson, projektledare (SLU), Maria Lourdes Lardizabal, Kevin Grady, Ulrik Ilstedt, Jane Vanessa (MSc student) and Arvid Lind (PhD student).

Finansiärer: Projektet finansieras av Kamprad family foundation och Formas.