Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella projekt

Här hittar du aktuella forskningsprojekt inom restaureringsekologi.

Trädstammar ligger utspridda i skogen. Foto.

Den stora artflytten

I detta unika forskningsprojekt undersöker forskare vid SLU om hotade insekter, svampar, mossor och lavar som lever i döda träd kan flyttas och leva vidare på en annan plats. Kunskap som är viktig för att ta reda på om det går att kompensera för artförluster vid olika typer av markexploatering.

 

Fågel på trädstam.

Effekter av ekologisk restaurering

Hur påverkas insekter, fåglar, kärlväxter, mossor, lavar, vedsvampar och risken för barkborreskador av olika typer av naturvårdsåtgärder?
I detta långliggande fältexperiment, som startade 2010, utvärderas effekterna av två typer av ekologisk restaurering för biologisk mångfald; luckhuggning och naturvårdsbränning.

Skog på hällar vid vatten. Foto.

Kan tallskogar på hällmarker och myrar bli viktiga för naturvården?

Kan glesa tallskogar på hällmarker och myrar få en större betydelse för insekter och svampar som missgynnas av skogsbruk? Det ska forskare ta reda på genom att studera effekterna av naturvårdsåtgärder på så kallade impediment. Om resultaten blir positiva kan impedimentmarker, som i dag inte används för skogsbruk, få en större roll i naturvården.

Granskog vintertid.

Hur påverkas biologisk mångfald och tillväxt av den hyggesfria skötselmetoden blädning?

Hur skiljer sig tillväxten i granskog som sköts med traditionellt skogsbruk jämfört med granskog som sköts med en hyggesfri metod? Hur påverkas den biologiska mångfalden? Det undersöker vi i detta projekt.

Skogslandskap. Foto.

Ekoparkers betydelse för biologisk mångfald

I landskap med höga naturvärden kombinerar skogsbolaget Sveaskog skogsbruk med naturvård i så kallade ekoparker.

För att undersöka ekoparkernas betydelse för fåglar, insekter och svampar, i jämförelse med konventionellt skogsbruk, bedriver SLU forskning i ett antal av ekoparkerna.

Kvinna i skyddsutrustning sprejar ett träd. Foto.

Vilka träd är viktigast för att rädda Borneos regnskog?

Finns det trädarter i Borneos regnskogar som är viktigare än andra för att bevara och stärka skogens biologiska mångfald? Det vill forskare vid SLU ta reda på för att bevarandet av regnskogarna ska kunna förbättras.

Tropiska trädplantor i en plantskola. Foto.

Genetikforskning ska hjälpa tropiska skogar klara klimatförändringar

Vilka tropiska trädarter har bäst genetiska förutsättningar att klara klimatförändringar? Det ska forskare ta reda på genom att studera trädarter som spelar en viktig roll för människor som lever i och av skogar i tropiska regioner. Arter som också är viktiga för att bevara biodiversitet i några av jordens mest artrika ekosystem.

Publicerad: 20 september 2022 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215, 070-665 76 13
Stf prefekt: Anne-Maarit Hekkala 090-786 83 70, 072-242 97 13
Kommunikatör: Susanna Bergström 090-786 8299

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…