Sveriges lantbruksuniversitet

Aktuella projekt

Här hittar du aktuella forskningsprojekt inom restaureringsekologi.

Trädstammar ligger utspridda i skogen. Foto.

Den stora artflytten

I detta unika forskningsprojekt undersöker forskare vid SLU om hotade insekter, svampar, mossor och lavar som lever i döda träd kan flyttas och leva vidare på en annan plats. Kunskap som är viktig för att ta reda på om det går att kompensera för artförluster vid olika typer av markexploatering.

 

Skogslandskap. Foto.

Ekoparkers betydelse för biologisk mångfald

I landskap med höga naturvärden kombinerar skogsbolaget Sveaskog skogsbruk med naturvård i så kallade ekoparker.

För att undersöka ekoparkernas betydelse för fåglar, insekter och svampar, i jämförelse med konventionellt skogsbruk, bedriver SLU forskning i ett antal av ekoparkerna.

Skog på hällar vid vatten. Foto.

Kan tallskogar på hällmarker och myrar bli viktiga för naturvården?

Kan glesa tallskogar på hällmarker och myrar få en större betydelse för insekter och svampar som missgynnas av skogsbruk? Det ska forskare ta reda på genom att studera effekterna av naturvårdsåtgärder på så kallade impediment. Om resultaten blir positiva kan impedimentmarker, som i dag inte används för skogsbruk, få en större roll i naturvården.

Kvinna i skyddsutrustning sprejar ett träd. Foto.

Vilka träd är viktigast för att rädda Borneos regnskog?

Finns det trädarter i Borneos regnskogar som är viktigare än andra för att bevara och stärka skogens biologiska mångfald? Det vill forskare vid SLU ta reda på för att bevarandet av regnskogarna ska kunna förbättras.

Tropiska trädplantor i en plantskola. Foto.

Genetikforskning ska hjälpa tropiska skogar klara klimatförändringar

Vilka tropiska trädarter har bäst genetiska förutsättningar att klara klimatförändringar? Det ska forskare ta reda på genom att studera trädarter som spelar en viktig roll för människor som lever i och av skogar i tropiska regioner. Arter som också är viktiga för att bevara biodiversitet i några av jordens mest artrika ekosystem.

Publicerad: 02 juni 2021 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se
Loading…