Restaureringsekologi

Senast ändrad: 13 september 2021

Restaureringsekologins betydelse ökar eftersom intensiv markanvändning har inneburit att allt fler terrestra och akvatiska system har förlorat delar av sin biologiska mångfald samt viktiga ekosystemfunktioner som därför behöver återskapas. Som en följd av detta har man vid Aichi konventionen om Biologisk mångfald 2010 samt i EU Biodiversitetsstrategi för 2020 gjort utfästelsen att restaurera 15 % av de skogsekosystem som förstörts av olika typer av markanvändning. Forskningen inom ämnesområdet restaureringsekologi är viktig för att uppfylla nationella och internationella åtaganden relaterat till biologisk mångfald.

Forskningen in ämnesområdet restaureringsekologi är inriktad mot bevarande och restaurering av biologisk mångfald. Forskningens inriktning är både grundläggande och tillämpad. Vi studerar ekologin hos enskilda arter, populationer och artsamhällen och utvärderar hur de påverkas av skogsbruk och vattenexploatering historiskt, i nutid och i framtiden. Den tillämpade målsättningen med vårt arbete är att utveckla metoder som minimerar negativ påverkan på den biologiska mångfalden samt utveckla restaureringsmetoder för att återställa naturvärden i påverkade landskap, skogar och vattendrag.

Vår forskning bedrivs ofta i form av storskaliga långliggande fältexperiment. Men vi arbetar också konceptuellt och tvärvetenskapligt samt med hjälp av olika typer av kartläggningar och modelleringsverktyg för att utvärdera långsiktiga effekter av olika typer av markanvändning och restaureringsåtgärder på skogsekosystem och i ett landskapsperspektiv. Resultaten från våra undersökningar har även stor relevans för naturvärden i stort, ekosystemtjänster, grön infrastruktur och framtida kompensationsåtgärder i samband med stora infrastruktursatsningar och vid storskalig markexploatering som gruvbrytning.

Vi strävar mot att producera vetenskapliga resultat av högsta internationella klass med klara och relevanta tillämpningar för samhället nationellt och internationellt. Vi samarbetar med näringarna, statliga institutioner, ideella organ, globala miljöorganisationer och andra universitet i Sverige och utomlands. Den kunskap som vi genererar har starkt efterfrågan av en rad olika avnämare i samhället.

Medarbetare
 

Joakim Hjältén, Professor Professor(Ställföreträdande prefekt), kontaktperson för ämnesområdet restaureringsekologi.
Bevarande av biologisk mångfald, restaureringsekologi, uthålligt nyttjande av skogsekosystemet. Insektsekologi, växt-djur interaktioner och kemisk ekologi.

Petter Axelsson, Forskare
Antropogeniska förlust av genetisk variation och effekter på samhällen och ekosystem. Genetiska approacher i restaurering av skogliga ekosystem. Växt-djur interaktioner.

Adriaan de Jong, Forskare
Ornitologi. Ekologi, planering och utvärdering av restaureringar och kompensationsåtgärder. Inventering och övervakning. Beteende- och migrationsekologi. Genetik. Telemetri.

Mats Dynesius, Forskare
Biologisk mångfald, bevarandebiologi, markanvändningseffekter, återhämtningsförmåga, restaurering av boreal skog, spridningsekologi, dödvedsekologi, klimatfluktuationer och evolution, artbildning www.researchgate.net/profile/Mats_Dynesius

Anne-Maarit Hekkala, Postdoc
Restaureringsekologi, störningsdynamik och bevarande av biologisk mångfald i skogsekosystemet. Specialisering i död ved dynamik, insekter och tickor beroende av död ved, barkborrar.

Anouschka Hof, Forskare
Bevarande av biologisk mångfald, climate change ecology, biogeografi.

Bengt Gunnar Jonsson, Gästprofessor.

Bevarandebiologi, Skogshistoria och skogsdynamik, svampekologi, restaureringsekologi, policy.   
 
Andreas Karlsson-Tiselius, Postdoc
Kolonisation och öbiogeografi hos mossor och levermossor, Restaureringsekologi, multivariata statistiska metoder.

Therese Löfroth, Forskare
Bevarade av biologisk mångfald, restaurering och ekologisk kompensation, Skogsbrandens ekologi, Ekologi och bevarande av stackmyror, skogsevertebraters ekologi och effekter av ändrad markanvändning

Roger Mugerwa Pettersson, Forskare
Samhällsekologi, bevarandebiologi och restaurering av livsmiljöer för skogsinsekter.

Jörgen Olsson, Universitetslektor adjungerad
Bevarandebiologi, restaureringsekologi, växtekologi, ekologi och taxonomi hos vedsvampar

Jean Michel Roberge, Universitetslektor adjungerad
Restaureringsekologi, ekologisk kompensation, landskapsmodellering, zooekologi, ornitologi, naturvård med fokus på skogliga miljöer

Jörgen Rudolphi, Forskare
Naturvårdsbiologi, Skoglig ekologi, Växtekologi, Bryologi

John Senior, Postdoc
Effekter av genetisk variation hos träd på marksamhällen, ekosystem processer och trädtillväxt. Skogsrestaurering. Växter respons på klimatförändringar

Johan Svensson, Forskare
Lanskapsekologi och planering, grön infrastruktur, ekosystemtjänster, miljöanalys, utvecklande av internationell policy för uthålligt brukande och bevarande

Martijn Versluijs, Doktorand
Fågelekologi med inriktning mot beteendeekologi, födovalproblematik och populationsekologi. Bevarandebiologi, restaureringsekologi och samhällsekologi.

Miguel Montoro Girona, Postdoc

Uthålligt skogsbruk, skogsekologi, landskapsmodellering, skogsbruk, naturliga störningar, bevarandebiologi, klimatförändringar, paleoekologi och dendroekologi.

Emelie Fredriksson, Doktorand

Bevarandebiologi, insektsekologi, brand, ekologisk kompensation, uthålligt skogsbruk, synergier mellan skogsbrand och betning.


Externa samarbetspartners

Thomas Whitham NAU, USA

Timothy Work, UQAM, Canada

Heloise Gibb, LaTrobe University, Australia

 

Klara Joelsson, Södra

Christer Nilsson - Umeå University, Sweden

David Mladenoff - University of Wisconsin-Madison, USA

Caren Dymond - Government of British Columbia, Victoria, Canada

Genoveva Rodríguez-Castañeda - The University of Texas, Austin, USA

Roland Jansson - Umeå University, Sweden

Andrew Allen - Radboud University Nijmegen, the Netherlands

Anders Dahlberg - SLU, Sweden

Märtha Wallgren - Skogforsk, Sweden

Prof Brad Potts - University of Tasmania, Australia

Dr Julianne O’Reilly-Wapstra - University of Tasmania, Australia

Prof Noel Davies - University of Tasmania, Australia

Dr Morag Glen - Tasmanian Institute of Agriculture, Australia

Dr Andrew Bissett - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia

Assoc Prof Jen Schweitzer - University of Tennessee, USA

Assoc Prof Joe Bailey - University of Tennessee, USA

Dr Rachel Wooliver - University of Tennessee, USA

Assoc. professor Grzegorz Mikusinski, SLU, Sweden

Assist. Professor Mark Johnston, Saskatchewan Research Council, Canada

Fakta:

Exempel på projekt (länkar)

Samarbete och finansiärer Markvärdar: Holmen skog, Sveaskog, SCA, Bergvik skog och Boliden AB.

Finansiärer: Formas, Forskningsprogrammet framtidens skog, Kempe stiftelserna, Energimyndigheten, Vinnova, Lilla fonden, Kungliga skogs- och lantbruksakademien, , Kungliga Vetenskapsakademien, Centrum för miljövetenskaplig forskning, Lammska Stiftelsen, Carl Tryggers Stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse och naturvårdsverket.