Sorkar, rovdjur och zoonoser

Senast ändrad: 08 april 2021
Foto: Bent Christensen

Vi övervakar sorkarnas och lämlarnas beståndsvariationer och studerar deras mönster, orsaker och effekter. Vårt fokus ligger, dels på långtidsförändringar i smågnagarnas antal och deras beroende av förändringar i landskapet och klimatet, dels på långtidseffekter av minskande/låga smågnagarbestånd på rovdjur och gnagarburna zoonoser. Vi studerar även kungsörnens landskapsekologi och effekterna av vindkraftsexploatering på arten.

Nyckelord: smågnagare, lämlar, möss, populationsdynamik, demografi, landskapsekologi, predation, pärluggla, Puumala virus, kungsörn.

Projekt

  • Miljöövervakning av smågnagare
  • Dynamik hos sorkar, rovdjur och zoonos-patogener i en klimatgradient
  • Gråsidingens (Myodes rufocanus) långtidsnedgång i förhållande till landskapsstrukturen
  • Övervakning av gnagar- och fästingburna zoonos-patogener
  • Variationer i tid och rum av förekomsten av sorkfebervirus bland skogssorkar (Myodes glareolus) och i förhållande till dynamiken hos sorkarna och en viktig predator
  • Interaktioner mellan smågnagare och ravens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige
  • Kungsörnen och skogsbruk: fortplantning och biotopkrav på boplats- och landskapsnivå
  • Effekter av vindkraftsexploatering på kungsörnens biotopval och häckningsframgång
  • Betydelsen av en hög diversitet av smådäggdjur för människors hälsa i Fennoskandien, (se också ResearchGate)