Referensområden för klövviltförvaltning i södra Sverige

Senast ändrad: 01 april 2019
kronhjort_web300px.jpg

Under 2012 etablerades inom programområde Skog två referensområden för klövviltförvaltning, det ena i Nyköpingstrakten i Sörmland, det andra i Växjötrakten i Småland. Bakgrunden är att ett nytt förvaltningssystem för älg infördes i landet 2012.

Den nya ekosystembaserade, lokalt förankrade och adaptiva förvaltningsmodellen ställer nya krav på kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade metoder för uppföljning av älgpopulationer, betestryck och betesskador. I detta ingår frekvens, intensitet och omfattning i inventeringsunderlaget. Referensområden är viktiga för att utveckla metoder och skaffa sig mer kunskap om hur förvaltningssystemet fungerar, för utbildning, samt som demonstrationsområden.

Referensområdena har lokaliserats till södra Sverige av flera skäl. Dels är förhållandena med avseende på markarrondering, landskapets komplexitet och produktivitet annorlunda än i norra Sverige, dels har mycket mer forskning och uppföljning utförts i norra Sverige. Vidare så kompliceras klövviltförvaltningen i södra Sverige av att det där finns större mängder av flera klövviltarter. 

Projektledare: Lars Edenius

Projektet drivs idag vidare inom ramen för forskningsprogrammet Beyond moose. Övervakningen har kompletterats med ett referensområde i Västerbotten, samtidigt som verksamheten i Kronoberg reducerats.

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se