Forskning

Senast ändrad: 22 december 2022
Forskare förbereder spruta intill en sövd älg.

Vi har en lång tradition av forskning om vilda däggdjur och fåglar, och om relationen djur, människa och växter. Forskningen är både grundläggande och tillämpad. Vi studerar system i både södra och norra Sverige, från breddgrad 56 till 67.

Forskningen som vår grupp leder präglas av samverkan med omgivande samhälle. Vi har flera projekt som handlar om hur mänskliga aktiviteter påverkar vilda djur, och hur de påverkar oss och våra beteenden. Vi studerar också hur olika typer av mänsklig aktivitet som jakt och friluftsliv upplevs av vilda djur. Vem blir mest rädd – människan eller björnen när vi möts? Eller hur reagerar älg och ren på vägar, gruvor och vindkraft i landskapet? Hur påverkas och utvecklas vilt och viltfoder i och kring stora brandfält? Hur utnyttjar älgar skärgårdsmiljön?

Forskningsprogrammet Inte bara älg (BEYOND MOOSE) tittar på vad händer när flera arter som älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin, rådjur och ibland mufflon finns på samma ställe. Centrala frågor är hur klövviltarternas konkurrens och födoval påverkar och påverkas av skogs- och jordbruk samt klimat. Projektet samarbetar nära med forskningsprogrammet om framtidens viltförvaltning, GOVERNANCE.

Hur påverkas djuren av klimatförändringar?

En viktig forskningsfråga är vad en ”hotspot” – ett i naturen område som återkommande används – egentligen är och vad det betyder både för djur och människor. En annan utgångspunkt i forskningen är att förstå hur den pågående klimatförändringen påverkar djur och indirekt människa med att resursernas tillgång förändras. Ytterligare en central punkt i vårt arbete berör frågor kring trafiksäkerhet och där vi jobbar med att bättre förstå faktorerna som påverkar risken för viltolyckor i tid och rum.

En spännande frågeställning är landskapets produktionsmöjligheter av vilt och fisk – i skogliga termer kan vi kalla det vilt och fiskbonitet – utifrån ett mångbruksperspektiv. Vilka vilt- och fiskarter ska vi satsa på? Vilka arter passar bäst i ett visst landskap? Det är kunskap som kan ha stor betydelse för enskilda markägare som väger mellan olika typer av markanvändning där vilt- och fisketurism kan vara en alternativ markanvändning.

Målet med vår tillämpade forskning är att ta fram ny kunskap som är tillgänglig för alla som är intresserade av att förvalta våra naturresurser där vilda djur och växter är en bärande del. Samverkan är en prioriterad uppgift för oss. En viktig funktion för gruppen är därför att fungera som en plattform för dialog och samverkan mellan forskare, andra aktörer och det omgivande samhället.

Mer specifik information om gruppens medlemmar hittas under personer.