Wiebke Neumann

Senast ändrad: 09 april 2019

Forskningsintressen
Människor blir i en allt ökande takt en del av viltets miljö i både stor och liten skala. Frekvensen av vilt  människa-interaktioner ökar och som en följd även våra ekologiska fotspår inom viltets habitat. Det övergripande målet med min forskning är att förbättra vår förståelse om de ekologiska effekter på viltet som uppstår i relation till struktur och dynamik av människans aktiviteter. Mina främsta intressen ligger inom viltets beteende- och rörelseekologi utifrån landskapekologiska aspekter och i synnerhet hur mänskliga aktiviteter påverkar viltets beteende och dess habitatutnyttjande. Inom min forskning kombinerar jag empiriska data och GIS-baserade ansatser och använder statistiska och rumsliga analysmetoder. För närvarande studerar jag djurens rörelsebeteende och resursutnyttjandet i fjällandskapet, och effekterna av vindkraftparksutveckling.