Studera hos oss

Senast ändrad: 03 december 2020
Två studenter i skog

Masterprogrammet Skötsel av vilt-och fiskpopulationer ges av oss, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå.

Programmet behandlar olika aspekter av bevarande och skötsel av vilt- och fiskpopulationer, inklusive internationella lagar och konventioner, vetenskapliga teorier och metoder. Första läsåret består av fyra obligatoriska kurser: inventering av fisk- och viltpopulationer, tillämpad populationsekologi, samhällsaspekter på nyttjandet av vilt- och fiskresurser samt skötsel av vilt- och fiskbestånd. Andra läsåret består av ett självständigt arbete (30 eller 60 hp) och tid för valfria kurser. Kurserna ges på engelska.


Examensarbeten 

Det finns flera olika frågeställningar där det idag antingen saknas kunskap eller där det finns ett behov av att öka kunskapen. Några exempel är interaktionen mellan älgen och dess habitat, alltså frågor om hur älgen utnyttjar sin omgivning med avseende på utnyttjande av resurser. Andra områden där det finns ett behov av ökad kunskap är hur älgen beter sig i samband med migration. Frågor som när migrationen startar och stoppar, vilken väg väljer de att vandra och hur långt går de? Med den nya tekniken och den mängd data som samlas in så finns det stort utrymme för nya angreppssätt av tidigare använda metoder för att ta sig an ekologiska frågeställningar.
Egna idéer till projekt kan diskuteras.

De som har en egen idé om ett examensarbete kan kontakta Göran Ericsson. Hör av dig om du vill ha mer information om examensarbeten eller mastersutbildningar via e-mail eller telefon.

Exempel på tidigare Master theses/Examensarbeten

 

  

Relaterade sidor:

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se