Det här är MACRO-DB

Senast ändrad: 04 april 2022

MACRO-DB är ett scenariobaserat simuleringsverktyg (jord-gröda-klimat) för bekämpningsmedel i marken, baserat på modellen MACRO 5.2.

Med simuleringsverktyget kan man genomföra simuleringar av bekämpningsmedels­transport för ett fält och bedöma förluster av bekämpningsmedel till yt- och grundvatten.

Målgrupp

Främsta målgrupperna är:

  • Kommuner; parallellt med annan information vid prövning av tillstånd i vattenskyddsområden.
  • Rådgivare och lantbrukare; som extra underlag i arbetet och vid ansökan om tillstånd i vattenskyddsområden.

Resultat

För bedömningen av risken för transport av bekämpningsmedel till grundvatten redovisas en medelkoncentration vid botten på den simulerade profilen. Förluster till ytvatten simuleras som förluster via dränering eller via ytavrinning och erosion. Observera dock att i denna version presenteras inte förluster via ytavrinning och erosion, arbete pågår för att kunna inkludera dessa transportvägar. De simulerade förlusterna till ytvatten är avsedda att användas för bedömningar ur ett dricksvattenperspektiv, och inte med avseende på ekotoxikologiska effekter då hänsyn till fler faktorer såsom toppkoncentration, återhämtning etc. bör beaktas.

Det finns möjlighet att göra en enkel spädningsberäkning för att få en uppfattning om vilken halt det aktuella pesticidläckaget skulle kunna ge upphov till i hela grundvatten- respektive ytvattentäkten.

MACRO-DB simulerar transport av bekämpningsmedel från normal användning och tar inte hänsyn till felaktig användning, spill t.ex. från påfyllning och rengöring av spruta eller olyckor. Mer stöd för tolkning av resultaten finns under Frågor & svar

Användning

Användaren av modellverktyget definierar en simulering genom att göra val angående jord (modermaterial, texturklass och mullhaltsklass), aktiv substans, gröda, klimatzon och besprutningar. Utifrån de val som användaren gör definieras en MACRO-simulering. Användaren har inte tillgång till modellens faktiska parametrar utan modellparametrarna bestäms med en kombination av s.k. pedotransfer-funktioner (samband som relaterar exempelvis jordegenskaper till en viss modellparameter), standardvärden, och rimliga värsta-falls-antaganden.

Val av markegenskaper och hydrologiska faktorer

Val av markegenskaper och hydrologiska faktorer för en viss plats görs genom att användaren besvarar ett antal frågor, exempelvis angående modermaterial, textur i matjord och alv, samt mullhalt i matjorden. Svaren på dessa frågor mynnar ut i val av en viss jordprofil och en viss hydrologisk situation.

Klimat, aktiva substanser och grödor

Användaren väljer en klimatzon (av 22 totalt) med tillhörande väderserie (26 år med dagliga värden på nederbörd och avdunstning) som används som drivdata till modellsimuleringen.

Egenskaper för aktiva substanser tas från databasen PPDB (Pesticide Properties Database, University of Hertfordshires webbplats).

Nedbrytningsprodukter (metaboliter) simuleras inte förutom när den aktiva substansen har en halveringstid på 2 dagar eller mindre. I de fallen simuleras en relevant metabolit i stället för modersubstansen.

Ett antal vanliga grödor finns att välja för simulering. Användaren definierar också de besprutningar av aktiv substans som ska genomföras i simuleringen.

Användarmanual

Ett utförligt stöd för användande av MACRO-DB finns i en användarmanual som kan laddas ner i fältet till höger. Manualen beskriver alla val steg för steg och ger mer information om hur modellen fungerar. 


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05