Kontakter inom program Försurning

Senast ändrad: 24 augusti 2022
Martyn Futter och Magnus Simonsson. Porträttfoto.

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Försurning och anknytande forskning.

Martyn Futter, koordinator för program Försurning (till vänster i bild). E-post: martyn.futter@slu.se, tel. 018-67 31 20, Inst. för vatten och miljö.

Magnus Simonsson, biträdande koordinator för program Försurning (till höger i bild). E-post: magnus.simonsson@slu.se, tel. 018-67 12 72, 073- 387 79 55, Inst. för mark och miljö.

Jens Fölster, Referensförhållanden för vattenkvalitet, Bedömningsgrunder för försurning, Trendanalys av långa tidsserier av vattenkemi, Kritisk belastning av försurande ämnen, beräkningsmodell, nationell samordnare för ICP-waters. E-post: jens.folster@slu.se, tel. 018-67 31 26.

Stina Drakare, bottenfauna, försurningsindex i sjöar och vattendrag. E-post: stina.drakare@slu.se, tel. 018-67 31 02. 

Kerstin Holmgren, projektledare fiskundersökningar, IKEU.
E-post: kerstin.holmgren@slu.se, tel.

Maria Kahlert, kiselalger, försurningsindex i sjöar och vattendrag. E-post: maria.kahlert@slu.se, tel. 018-67 31 45.

Bengt G. Olsson, långliggande försök om uttag av biobränsle i skog. E-post: bengt.olsson@slu.se, tel. 018-67 19 11.

Johan Stendahl, skogsmarksförsurning, chef Markinventeringen. E-post: johan.stendahl@slu.se, tel. 018-67 38 01

Tobias Vrede, projektledare Integrerad kalkeffektuppföljning, IKEU. E-post: tobias.vrede@slu.se, tel. 018-67 31 17.

Anknytande forskning

Anders Dahlgren, svampar och försurning. E-post: anders.dahlberg@slu.se, tel. 018-67 15 98, 070-350 27 45.

Jonny de Jong, biologisk mångfald och försurning, effekter av uttag av biobränsle. E-post: johnny.de.jong@slu.se, tel. 018-67 10 71, 070-2271914.

Hjalmar Laudon, försurningsprocesser i skogssluttningar. E-post: hjalmar.laudon@slu.se, tel. 090-786 85 84, 070-560 66 25.

Medverkande enheter vid SLU

Relaterade sidor: