Detta gör vi inom program Försurning

Senast ändrad: 02 juli 2024

Program Försurning ger en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen (UNECE/CLRTAP).

I programmets verksamhet ingår att utvärdera data och ge underlag för bedömningar av försurning i skogsmark och vattendrag. En aktuell fråga är försurningspåverkan från skogsbruket och uttaget av biobränsle.

Prioriterade områden

Följande tre frågeställningar prioriteras inom program Försurning:

1. Hur påverkar i dag (rumsligt och tidsmässigt) nedfallet av sur deposition och markanvändning, särskilt skogsbruk och dränering av sulfidhaltiga jordar, surhetstillståndet i mark, markvatten, grundvatten och ytvatten samt hur kan tillståndet komma att påverkas vid en framtida klimatförändring?

2. Hur ska vi bedöma försurningspåverkan och är det över huvud taget möjligt att nå miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning?

3. Vilka geografiska områden är mest påverkade av försurning och hur kan vi motverka eller åtgärda denna påverkan på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt?

Verksamhetslänkar

Relaterade sidor: