Aktuell version

Senast ändrad: 28 mars 2018

Den aktuella versionen (1.19) har fortfarande ett till viss del begränsat datainnehåll, men successivt kommer databasen att fyllas på med mer data, men innan vi fått över samtliga data så hänvisar vi till våra gamla webbtjänster för att få fullständiga data.

I release notes nedan kan du se vilka begränsningar den aktuella versionen har och under fliken "Innehåll" i själva applikationen kan du se aktuellt datainnehåll.

Även funktionaliteten kommer att utvecklas vidare och inom kort räknar vi med att kunna erbjuda såväl index­beräk­ningar som status­klassningar. Idagsläget går det att ladda ner resultat med avseende på indexberäkningar för växtplankton, påväxtalger (bentiska kiselalger), makrofyter, samt bottenfauna. Eftersom datainnehåller för påväxtalger och makrofyter ännu är begränsat så finns det för äldre data även färdiga excelfiler med indexberäkningar.

Fakta:

OBS! Eftersom vattendata från ett flertal olika dataleverantörer håller på att läggas ut, utan att de nationella stödsystemen för stationer ("Nationellt stationsregistret") och leveransvalidering finns på plats, så finns det en risk att det initialt kommer att finnas dubbletter av provplatser. Om misstänkta dubbletter påträffas är vi tacksamma för information om detta.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se