Information om och tolkning av resultat från Sök data

Senast ändrad: 15 maj 2019

Här nedan finns information om vad som är viktigt att veta innan du gör en sökning i databasen, förklaringar av parametrarna samt vägledning för tolkning av resultaten

Viktigt att veta innan du gör en sökning i databasen

På söksidan för Regionala pesticiddatabasen (RPD) kan du göra sökningar i realtid av material som ligger i databasen. RPD består av många olika typer av prov, där provtagningssyftet och utförandet av provtagningen har varierat. Tänk på att i vissa fall har prover samlats in när man misstänkt en förorening, varför resultaten inte alltid är representativa för ett större område, men dessa resultat är trots det inkluderade i databasen eftersom de speglar verkliga händelser. Observera att informationen om provtagningarna som kan fås genom denna substanssökning är begränsad. För provtagningsmaterialet som finns i RPD finns det mer detaljerade geografisk information och mer information angående provtagningarna. För att få tillgång till denna information rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss som jobbar med databasen. Vi rekommenderar att ni alltid tar kontakt med oss om materialet från RPD kommer att användas i officiella sammanhang eller kommersiellt.


För att kunna göra en sökning i databasen måste du ange önskade sökkriterier under de olika rubrikerna (parametrarna). Med hjälp av Ctrl, Shift eller genom att dra musknappen över fler underalternativ, kan du för vissa parametrar göra sökningen på flera underalternativ. Genom att klicka på knappen ”Ny Sökning” raderar du tidigare valda sökalternativ. Genom att klicka på ”Sök” får du fram sökresultat från de sökkriterier du valt. Observera att material kontinuerligt införs i databasen och vi rekommenderar därför att du gör ett Excel-utdrag på de resultat du önskar spara.

Parametrar

Område: här kan du välja mellan att söka på län, vattendistrikt eller hela landet. När du valt sökalternativ, kan du välja en eller flera underalternativ, med undantag av sökningen på hela landet. Vid sökning på län kommer resultaten att presenteras med länskoden (bokstav i parentesen). Vid sökning på vattendistrikt kommer hela distriktsnamnet att presenteras.
Läs vidare om vattendistrikten

Substans:
här kan du välja mellan att söka på gruppindelning eller substansnamn. När du valt ett sökalternativ, kan du välja ett eller flera underalternativ. Underalternativet ”Godkända i Sverige” ger resultaten för de substanser som är godkända i Sverige den 1 januari innevarande år. Underalternativet ”Ramdirektivet för vatten” ger resultaten för de prioriterade växtskyddsmedel som ingår i ramdirektivet för vatten. För information om vilka preparat de olika substanserna används i, rekommenderar vi bekämpningsmedelsregistret på Kemikalie-inspektionens hemsida.
Läs vidare om substanserna
Läs vidare om ramdirektivet för vatten

År: här kan du välja ett eller flera underalternativ.

Vattentyp: här kan du endast välja ett underalternativ. Observera att underalternativet ”Dricksvatten” baserar sig på delvis samma resultat som fås genom underalternativen ”Grundvatten” och ”Ytvatten”.

Sortering: här väljer du hur sökresultaten skall sorteras. Du kan endast välja ett underalternativ.

Provurval: här kan du endast välja ett underalternativ.

OBS: De halter som presenteras som ett resultat av sökningen visas i enheten mikrogram per liter (µg/l).

Vägledning för tolkning av resultat

Resultaten som framkommer i resultattabellen representerar de prov från RPD som uppfyller de sökkriterier som presenteras i listan ”sökparametrar”. Om inga prov uppfyller de sökkriterier som angetts kommer ingen resultattabell att presenters, utan endast sökparametrarna. Vi rekommenderar då att sökkriterierna ändras.

I resultattabellen presenteras län, substans, antal prov, fynd, maxhalt, medianhalt och medelhalt. Län presenteras med länskod (bokstaven inom parentes i sökkriterierna). Antal prov är alla de prov i RPD som överrensstämmer med sökkriterierna. Prov med fynd, är antal prov där fynd påträffats (observera att det i antalet fynd även ingår spår). Maxhalt är den maximala halten som påträffats vid något av fynden. Observera att median och medelhalten är beräknade på endast fynd och att inte noll-värden ingår i beräkningen. I RPD finns även påträffade koncentrationer som kategoriseras som ”spår”. Dessa koncentrationer ligger över detektionsgränsen (LOD), men under kvantifieringsgränsen (LOQ) för ämnet och således kan inte en exakt koncentration ges. Spår räknas som fynd i substanssökningen, vilket leder till att maxhalt, median- och medelhalten kan vara noll om alla påträffade fynd är spårvärden. Spårvärdena räknas inte med i median och medelhalten, vilket gör att dessa baserar sig endast på faktiska koncentrationer. Alla koncentrationer som presenteras, anges som µg/l.

Observera att informationen om provtagningarna som kan fås genom denna substanssökning är begränsad. För provtagningsmaterialet som finns i RPD finns det mer detaljerade geografisk information och mer information angående provtagningarna. För att få tillgång till denna information rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss som jobbar med databasen. Vi rekommenderar att ni alltid tar kontakt med oss om materialet från RPD kommer att användas i officiella sammanhang eller kommersiellt.


Till söksidan


Kontaktinformation