Tolkning av tabeller och diagram

Senast ändrad: 02 oktober 2017

Här finns förklaringar till vad du ser under de rubriker som syns i vänstra kolumnen när du går väljer en vattentyp under menyn Sök resultat

Andel prov med fynd av växtskyddsmedel (diagram)

Stapeldiagrammet visar hur stor andel av de prov som tagits under ett år som innehöll växtskyddsmedel. Y-axeln är alltså fyndfrekvens, eller med andra ord det antal procent av proven som det fanns minst ett växtskyddsmedel. X-axeln anger åren, i databasen finns prover från 1985 och framåt. Siffran som står ovanför staplarna talar om hur många prover som togs det aktuella året.

Exempel (alla vatten, hela landet)

Så här kan det se ut under den här rubriken. År 1985 togs 19 vattenprover (siffran ovanför första stapeln). I mellan 80 och 90 procent av dessa vattenprover fanns det växtskyddsmedel. År 1986 togs 126 prov och i drygt 40 procent av dessa fanns det växtskyddsmedel osv. Av figuren kan man utläsa att de allra flesta åren så hittades växtskyddsmedel i färre än 50 procent av de prover som togs. Man ser också att antalet prov har ökat om man jämför 80-tal och 2000-tal. År 2006 finns bara 131 inrapporterade prov och det beror på att vi inte hunnit få in så många av dessa prov ännu, det ska alltså inte tolkas som att provtagningen minskar.

Funna substanser, frekvens (tabell)
Tabellen visar de tio vanligast förekommande substanserna för en tidsperiod. Överst på sidan står 2005-nu och det inkluderar prover tagna under 2005 och fram till idag. De tidigare åren är indelade i femårsperioder. Den substans som anges är den aktiva substansens populära namn.

Substansens andel av totalt antal fynd anger hur dominerande den substansen är. Procentsatsen beräknas så att först summeras antalet fynd för tidsperioden, dvs alla substanser som hittades i alla prov räknades ihop för tidsperioden. Sedan räknas hur många gånger en viss substans hittas under tidsperioden, denna siffra finns i kolumnen som heter ”Antal fynd”. Till sist divideras antalet fynd av en given substans med det totala antalet fynd för tidsperioden.

I tabellen finns också en kolumn som anger antalet prov som en substans analyserats i. För den som vill räkna ut hur stor andel av de analyserade proven som en substans hittades i så går det att ladda ner data till Excel genom att trycka på symbolen ”Hämta data”. Sedan kan du på egen hand införa en kolumn där du räknar ut kvoten av antal fynd och antal prov.

De tio vanligast förekommande syns i den första bilden som kommer fram på hemsidan, om du vill se hela listan på substanser som hittats så klicka på ”Visa-fler”-knappen. Då kommer alla substanser som har påträffats någon gång under tidsperioden att visas. När du hämtar data så kommer alla substanser med automatiskt.

Exempel (alla vatten, hela landet)

Så här kan det se ut under den här rubriken. I exemplet syns data från alla vatten i hela landet, dvs ingen speciell vattentyp har valts och ingen speciell geografisk skärning heller. Här ser vi alltså att BAM är den vanligaste substansen och den utgör 53 procent av det totala antalet fynd. Mer än hälften av de fynd som påträffades utgjordes alltså av just BAM. Man kan också se att BAM analyserades i 1281 prov och det är fler än de andra substanserna som syns i exemplet. Antalet fynd av BAM var 242 stycken, då just denna substans hittades i knappt 20 procent av de prover där den analyserade (242 dividerat med 1281 ger denna information). Den näst vanligaste substansen för denna tidsperiod var bentazon, följd av atrazindesetyl osv.

Funna substanser, halter (tabell)
Tabellen visar i vilka halter som de vanligast förekommande substanserna har hittats. Rangordningen av substanser är den samma som under rubriken ”Funna substanser, frekvens”. Tidsperioderna är också de samma. Om ett prov innehöll 0,049 µg/l av substansen BAM så hamnar det i den lägsta koncentrationsklassen; ”Under 0,05”. Ett fynd med koncentrationen 0,05µg/l hamnar i klassen ”0,05-0,1”; ett fynd med koncentrationen 0,1 µg/l hamnar i klassen ”0,1-0,5” och ett fynd med koncentrationen 0,5 µg/l hamnar i klassen ”Över 0,5”. I den sista kolumnen anges den högsta halt som varje substans påträffats i under tidsperioden, enheten är mikrogram per liter (µg/l).

Precis som under rubriken ”Funna substanser, frekvens” så kan man trycka på knappen ”Visa fler” för att då se samtliga substanser som påträffats under tidsperioden. Och det går att ladda ner data genom att använda symbolen för detta och man får då automatiskt med samtliga substanser.

Exempel (alla vatten, hela landet)

Tabellen visar att för tidsperioden från år 2005 och framåt så var det vanligast att substansen BAM hittades i halter mellan 0,1 och 0,5 µg/l. Den högsta halt som påträffats av BAM under tidsperioden var 5,4 µg/l. Om man tittar på bentazon så är det vanligast att man hittar den i låga koncentrationer, under 0,05 µg/l, men det händer också att den hittas i halter över 0,5 µg/l. De övriga som syns i listan har däremot inte hittats i halter över 0,5 µg/l, förutom diklorprop.

Andel prov med fynd av växtskyddsmedel över gränsvärde/riktvärde (diagram)
Den här rubriken finns bara om du går in på ytvatten, dricksvatten eller grundvatten och alltså inte under ”alla vatten”. Anledningen är att de riktvärden och gränsvärden som finns är specifika för en viss typ av vatten. För ytvatten finns riktvärden som är till för att skydda den akvatiska miljön. För grundvatten och dricksvatten finns ett gränsvärde som är gemensamt för hela EU. Så beroende på vilken vattentyp du valt att titta på så kommer de påträffade fynden att jämföras med olika riktvärden eller gränsvärden.

Figuren visar i hur stor andel av de analyserade proven där minst en substans påträffades över sitt riktvärde/gränsvärde. Om flera substanser överskridit sitt riktvärde/gränsvärde i ett och samma prov så räknas det ändå bara en gång i denna redovisning. Varje år redovisas för sig. Siffran ovanför staplarna anger det antal prov som tagits under det aktuella året.

Exempel (dricksvatten, hela landet)

Exempelfiguren är för dricksvatten i hela landet, för dricksvatten så är gränsvärdet 0,1 µg/l. Man ser att 1985 och 1986 togs inga prov i dricksvatten, år 1987 togs 40 prov men inte i något av dessa påträffades någon substans över gränsvärdet. År 1988 däremot så innehöll ca 10 procent av proven minst en substans i en koncentration över gränsvärdet. De flesta åren så ligger andelen prov med fynd över gränsvärdet runt 20 procent. Ett av undantaget är 1991 men då togs det bara nio prov och därför är det svårt att dra någon slutsats från just detta år.

Funna substanser över gränsvärde/riktvärde, frekvens och gränsvärde/riktvärde (tabell)
Den här rubriken finns bara om du går in på ”Ytvatten”, ”Dricksvatten” eller ”Grundvatten” och alltså inte under ”Alla vatten”. Anledningen är att de riktvärden och gränsvärden som finns är specifika för en viss typ av vatten. För ytvatten finns riktvärden som är till för att skydda den akvatiska miljön. För grundvatten och dricksvatten finns ett gränsvärde som är gemensamt för hela EU. Så beroende på vilken vattentyp du valt att titta på så kommer de påträffade fynden att jämföras med olika värden.

Den här tabellen visar de växtskyddsmedel som överskridit sitt gränsvärde/riktvärde flest gånger under en viss tidsperiod. Substanserna är sorterade efter antal överskridanden. Det finns också information om hur många gånger totalt som substansen hittats samt i hur många prov som den analyserats under samma period. Den siffra som står i kolumnen som heter ”Antal fynd” anger samtliga gånger ämnet påträffats och inkluderar alltså både de gånger som halten var under respektive över gränsvärdet/riktvärdet I kolumnen längst till höger står också det riktvärde/gränsvärde som halten har jämförts med. För grundvatten och dricksvatten är det samma koncentration för samtliga ämnen men för ytvatten är koncentrationen bestämd specifikt för varje substans.

Exempel (dricksvatten, Hela landet)

Exemplet är för dricksvatten i hela landet och visar tidsperioden 2005 till nu. Av tabellen kan man läsa ut att det var åtta växtskyddsmedel som överskred gränsvärdet för dricksvatten under perioden 2005 och framåt. Substansen BAM hade flest överskridanden, 50 stycken. Av de åtta substanser som överskred gränsvärdet så var det också BAM som man hade letat efter flest gånger, i 931 prov. BAM hittades i totalt 86 prov och om man dividerar 50 med 86 får man fram att vid 58 procent av de tillfällen som substansen påträffades så överskred den gränsvärdet för dricksvatten (alltså 0,1 µg/l).

Sidansvarig: jenny.kreuger@slu.se