Helena Bjarnegård, agronomie hedersdoktor

Senast ändrad: 07 juli 2023
Helena Bjarnegård.

Helena Bjarnegård har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Hedersdoktor Helena Bjarnegård tog sin examen som landskapsarkitekt vid SLU 1996. Hon arbetade under några år på White arkitekter och under åren 2009-2018 var hon stadsträdgårdsmästare i Göteborg, där hon var en av de drivande bakom en mycket uppmärksammad grön strategi för stadsutveckling år 2014.

Helena Bjarnegård utsågs hösten 2018 till Sveriges första riksarkitekt, placerad på Boverket. Den nya tjänsten tillkom tillsammans med 50 andra tjänster då Riksdagen gav Boverket i uppdrag att samordna arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Man vill öka kompetensen, inspirera och driva på utvecklingen, så att landsting, kommuner och privata aktörer kan höja den arkitektoniska kvaliteten och skapa goda livsmiljöer, bland annat för vård och skolor.

Helena Bjarnegård har varit engagerad i Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och i kommittén för Children, Play and Nature inom World Urban Parks. Hon har deltagit i referensgrupper för den statliga utredningen "Gestaltad livsmiljö" och för att utveckla en vägledning för ekosystemtjänster inom Plan- och bygglagen. Hon är ordförande i regeringens råd för hållbara städer.

Helena Bjarnegård har ett stort intresse för akademin och deltog i SLU:s utvärdering av forskningens kvalitet och nytta, KoN 2018. Forskarna bör, enligt henne, ta reda på vad som är viktigast att göra för att våra städer ska utvecklas på ett hållbart sätt, och hon vill gärna "kroka arm" med SLU för att ta del av ny kunskap på området.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

Helena Bjarnegård

Följ agronomie hedersdoktor Helena Bjarnegårds föreläsning 4 oktober 2019 på film!