Gunnar Rundgren

Senast ändrad: 07 juli 2023
Hedersdoktor Gunnar Rundgren

Gunnar Rundgren har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Gunnar Rundgren är lantbrukare, men också konsult, samhällsdebattör, författare och föreläsare. Sedan 1977 har han arbetat inom en rad områden kring ekologiskt jordbruk – från praktiskt jordbruk till politik – och han var en av grundarna av Krav 1985. Som grundare och seniorkonsult för Grolink AB har han arbetat med utvecklingssamarbete för flera FN-organ och organisationer, inklusive Världsbanken. Under åren 2000–2005 var han ordförande i International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Han är sedan 2009 ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Vid grundandet av KRAV såg Gunnar Rundgren, som framsynt strateg, att en enhetlig kontroll och märkning skulle vara ett värdefullt verktyg i arbetet för ett miljövänligt jordbruk, för både konsumenter och producenter. Han har även ett starkt internationellt engagemang, och har erfarenheter av utvecklingsarbete i Afrika, Asien, Latinamerika, Central- och Östeuropa och Ryssland. När det gäller lantbrukets utvecklingsfrågor, vare sig det handlar om odlingsteknik, marknadssystem eller organisation är Gunnar Rundgren en viktig röst i debatten. Han bidrar genom sin kunskap, men också genom att utmana ståndpunkter som är väl etablerade både inom och utom akademin.

De livsmedelsproducerande djurens roll i ett hållbart livsmedelssystem är ett viktigt ämne för SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Gunnar Rundgren har en tydlig ståndpunkt i detta ämne och i diskussioner kring livsmedelssystem och livsmedelsförsörjning. Han kombinerar sin omfattande egna erfarenhet av primärproduktion med en förmåga att granska och använda vetenskapliga källor för att utveckla och stötta resonemang. Hans starka närvaro i samhällsdebatten bidrar därigenom till en faktabaserad debatt.