Sarah Gurr

Senast ändrad: 07 oktober 2022
Hedersdoktor Sarah Gurr

Sarah Gurr har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Professor Sarah Gurrs forskning handlar om växtsjukdomar och hon har lämnat enastående bidrag inom  områdena växtskydd och livsmedelsförsörjning. Bland dessa finns stora genombrott inom ämnen såsom molekylär växtpatologi, svampbioteknik, sjukdomsmodellering, invasiva arter och följder av ett förändrat klimat. Sarah Gurr är sedan 2013 professor i livsmedelsförsörjning (food security) vid University of Exeter, och var innan dess professor i molekylär växtpatologi vid University of Oxford. Hon disputerade 1983 vid Imperial College i London. Sarah Gurr har publicerat mer än 150 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, och har mottagit en rad prestigefulla utmärkelser.

I sin forskning är Sarah Gurr särskilt inriktad på hur svampsjukdomar drabbar jordbruk, trädgårdsodling och stadsmiljöer, liksom hur sjukdomarna sprids runt jorden och hur de kan bekämpas. På senare tid har hennes forskargrupp lagt mycket kraft på att identifiera svamp- och algsvampsjukdomar som är, eller kan bli, allvarliga hot mot den globala livsmedelsförsörjningen. I detta arbete görs modelleringar av hur klimatförändringar och mänskliga aktiviteter kan påverka deras spridning och bekämpning i framtiden.

Sarah Gurr har varit mycket mån om att dela med sig av sin kunskap till forskarvärlden och samhället i stort, via konferenser, tidningsartiklar och radioprogram, och hon har varit väldigt aktiv inom medborgarforskning och i det offentliga samtalet. Hon har också haft ett långvarigt samarbete med forskare inom SLU:s LTV-fakultet som extern rådgivare och som mentor för yngre kvinnliga forskare. Hon hade en viktig roll i den kvalitetsgranskning av SLU:s forskning som gjordes 2018 och är idag ledamot i SLU:s International Advisory Board, som ger råd till rektor och universitetsledning i strategiska frågor.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)