Göran Bergkvist, professor i ogräsekologi och ogräsreglering

Senast ändrad: 13 maj 2022
Professor Göran Bergkvist
Göran Bergkvist, professor i växtproduktionsekologi. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Göran Bergkvist är sedan 1 juli 2021 professor i ogräsekologi och ogräsreglering. Hans installationsföreläsning har titeln "Ogräs och hållbara odlingssystem".

Göran Bergkvists forskning handlar om utveckling av ett miljövänligt och mer diversifierat jordbruk som är mindre sårbart och mindre beroende av insatsmedel. En viktig fråga är hur man kan minska ogräsproblemen på andra sätt än genom kemisk bekämpning och tung jordbearbetning. Ogräsregleringen studeras därför i ett odlingssystemperspektiv, som beaktar ogräsens samspel med den omgivande miljön.

Se filmen!

Lär känna professor Göran Bergkvist och hans verksamhet.

Installationsföreläsning

Se Göran Bergkvists föreläsning "Ogräs och hållbara odlingssystem".

Bild av professor Göran Bergkvist på ett fält.
Göran Bergkvist i ett försök med råg som mellangröda före trindsäd, där rågen är tänkt att bidra till regleringen av ogräs i genom ett flertal mekanismer. Foto: Mikkel Örstedholm/LRF Media

Pressfoto

Bilden får användas i redaktionellt, icke-kommersiellt material som rör Göran Bergkvist och dennes verksamhet vid SLU.

Fakta:

Biografi

Göran Bergkvist föddes i Hässleholm 1966. Han tog examen som mark/växt-agronom vid SLU 1993. Efter en kort period som egen företagare återvände han till SLU och han disputerade 2003 med en avhandling om användning av mellangrödor och bottengrödor i växtföljder med ettåriga jordbruksgrödor.

Efter disputationen anställdes Göran Bergkvist som forskare vid SLU och hade bland annat ansvar för långliggande odlingssystemförsök. En röd tråd genom forskningen var att utnyttja biodiversitet i växtodlingen för att ersätta olika insatsmedel. Åren 2009–2013 var han forskarassistent och arbetade då med växtegenskaper kopplade till ettåriga grödors växtnäringsutnyttjande. Under åren 2012–2018 ansvarade han för ämnesområdet odlingssystem och forskningen inriktades alltmer mot utvärdering av odlingssystem och utveckling av metoder för reglering av ogräs utan omfattande jordbearbetning eller användning av herbicider. År 2016 blev han docent i växtodlingslära och 2019 tillträdde han ett universitetslektorat i samma ämne. Sedan 2016 har Göran Bergkvist uppdrag som vicedekan med speciellt ansvar för jordbruksvetenskap vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Relaterade sidor: