Hannele Tuominen, professor i skoglig växtfysiologi

Senast ändrad: 13 april 2022
Porträtt av Hannele Tuominen.

Hannele Tuominen är sedan den 1 januari 2020 professor i skoglig växtfysiologi med inriktning mot vedbildning och tillämpningar inom skogsbioteknik. Hennes installationsföreläsning har titeln: "The life and death of xylem cells determines the properties of wood".

Hannele Tuominens forskning är inriktad på cellerna i växters xylem, som är en transport- och stödjevävnad. Framför allt studerar hon lignininlagring och celldöd hos dessa celler. Eftersom xylemcellernas livslängd styr cellväggarnas tjocklek och därmed produktionen av biomassa inom varje cell, skulle fördjupad kunskap om faktorer som styr celldöd kunna användas för att öka biomassaproduktionen i träd. Det långsiktiga målet i Tuominens forskning är att höja intresset för odling av snabbväxande lövträd som kan bidra till en snabbare övergång till hållbar produktion av biobaserade material, bränslen och energi.

Se filmen!

Lär känna professor Hannele Tuominen och hennes verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Hannele Tuominens föreläsning.

Bild av Hannele Tuominen i samtal med en kvinna.
Hannele Tuominen och forskarkollegan Angela Carrió-Seguí undersöker hur träd samordnar höjdtillväxt med radiell tillväxt. Stammen måste på något sätt kunna känna av tillväxthastigheten i kronan, och anpassa diametertillväxten i stammen därefter. I bakgrunden syns unga plantor av hybridasp – en av växtforskningens modellväxter. Foto: Alekzandra Granath

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Hannele Tuominen föddes 1964 i södra Finland. Hon studerade biologi vid Uleåborgs universitet, och tog ut en examen i biologi 1991 med inriktning mot växtfysiologi. Strax därefter antogs hon som doktorand vid SLU i ett projekt som handlade om hur växthormonet auxin styr vedbildning. Efter disputationen följde postdokstudier om oxidativ stress och celldöd hos backtrav och björk vid Institutet för bioteknik vid Helsingfors universitet i Finland. År 2001 byggde hon upp en egen forskargrupp med fokus på celldöd och vedbildning vid Umeå universitet. Forskningen har under årens gång breddats och inbegriper idag flera olika aspekter av vedbildning, såsom hormonernas inverkan och molekylär reglering av xylemets utveckling. Finansiering från Formas har varit central i studier av bland annat naturlig variation i vedens kvantitet och kvalitet hos asp.

Relaterade sidor: