Vision, verksamhetsidé, värdegrund och strategier

Senast ändrad: 23 februari 2021

Här hittar du SLU:s vision, verksamhetsidé, varumärkeslöfte, kärnvärden, värdegrund, generella målbild och prioriterade mål.

Vision

SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. 

Verksamhetsidé

SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. 

Varumärkeslöfte  

Science and Education for Sustainable Life – Vetenskap och utbildning för hållbart liv.

Kärnvärden

Utmanande vetenskap 
Vi vågar ifrågasätta etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vårt universitet producerar forskning i världsklass. 

Löser riktiga problem 
Vi söker lösningar på livsviktiga problem i både teorin och praktiken. I fokus har vi den riktiga världen, verkliga problem och lösningar för allt som lever här.

För en levande värld 
Vi ställer de stora frågorna om djuren, naturen och livet. Vår kunskap skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

Värdegrund

SLU:s personal omfattas av den gemensamma värdegrunden för alla statsanställda. Värdegrunden utgår från de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen enligt regeringsformen samt andra lagar och förordningar:

  • demokrati
  • legalitet
  • objektivitet
  • fri åsiktsbildning
  • respekt
  • effektivitet och service

Vid SLU kompletteras dessa med fyra grundläggande värderingar som ska vägleda oss i vardagen genom att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra.

Vetenskaplighet - Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed.

Kreativitet - Att skapa ny kunskap förutsätter kreativt tänkande och utmanande av invanda tankesätt. Inom SLU är vi övertygade om vikten av att etablera en kreativ miljö och att denna gynnas av öppenhet, frihet inom tydliga ramar, lekfullhet och tillvaratagande av olikheter.

Öppenhet - Att samverka med andra, såväl internt som externt nationellt och internationellt, och vara en del av en gemenskap är en förutsättning för framgång i en verksamhet med stora inslag av individualism och akademisk frihet. SLU:s verksamhet präglas av såväl nyfikenhet som kontaktskapande kommunikation och tillgänglighet.

Ansvarstagande - Individers och gruppers drivkraft och strävan att utvecklas och att uppnå goda resultat är en nyckel till ett universitets framgång. Alla är varandras arbetsmiljö, är omtänksamma och tar ansvar för att man själv och andra kan känna arbetsglädje och engagemang.

Prioriterade fokusområden

Detta avser övergripande områden av generell karaktär, som gäller över fakultets-, institutions- och ämnesgränser. Fokusområdena visar vad SLU som helhet kommer att lägga kraft på under 2021-2025, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten att utvecklas i enlighet med visionen.

SLU:s nästa steg för hållbar utveckling
Övergripande mål: SLU är ett internationellt ledande universitet med en nyckelroll för omställning till ett hållbart samhälle i en föränderlig värld.

SLU i det digitala samhället
Övergripande mål: SLU bidrar till och använder den digitala transformationen för omställning till ett mer hållbart samhälle och ökad kvalitet i verksamheten.

Ett SLU
Övergripande mål: Ett starkare gemensamt SLU såväl internt som i externa kontakter

Generell målbild

SLU ska vara ett attraktivt lärosäte för både nuvarande och framtida medarbetare och studenter.

Vid SLU har både det fria kunskapssökandet och den behovsmotiverade forskningen sin naturliga plats. Forskning, utbildning och miljöanalys ska kännetecknas av hög kvalitet, en tydlig internationell dimension och starka kopplingar mellan de olika verksamheterna.

SLU verkar också för att vetenskapliga resultat och data blir kända och nyttjas i samhället, på kort eller lång sikt. SLU:s studenter ska kunna skapa sig en god grund för ett föränderligt arbetsliv. Aktivt samarbete med andra lärosäten, ett starkt internationellt engagemang samt samverkan med våra sektorer och andra intressenter i samhället, är viktiga komponenter.

Jämställdhet och lika villkor samt miljötänkande ska genomsyra hela verksamheten. Vidare eftersträvas ett gott ledarskap, ett etiskt förhållningssätt och effektiv resursanvändning. SLU ska erbjuda en god arbets- och studiemiljö, där likvärdiga villkor gäller oavsett verksamhet och verksamhetsort. Individen ska ges goda möjligheter till utveckling.


Här finns  SLU:s strategi för 2021-2025.

Här finns SLU:s strategier

Sidansvarig: ew-red@slu.se