Aktuell information från Västsvenska gruppen

Senast ändrad: 14 oktober 2022

Här samlar vi aktuell information från Västsvenska gruppen.

Jordbruksmarkens användning 2021-06-09_Sida_1.jpg

Juni 2021

Västsvenska gruppen för strategisk lantbruksutveckling - 
Jordbruksmarkens användning

Jordbruksmarken i Västra Götaland
Västra Götaland har störst areal jordbruksmark av Sveriges alla län. Den allra största delen av jordbruksmarken består av åkermark. Totalt utgör åkermarken en femtedel av länets yta, eller knappt 460 000 hektar. Det är en något större yta än hela Gotland och Öland tillsammans. Till jordbruksmark räknas även betesmark, men den utgör bara ett par procent av landytan i Västra Götaland. Av samtliga län har dock endast Kalmar större areal betesmark än Västra Götaland. Fördelningen av jordbruksföretagens storlek i Västra Götaland påminner om Sverige i stort, men i Västra Götaland är jordbruk med 10–30 hektar vanligare och jordbruk med mer än 50 hektar mindre vanligt jämfört med riket i övrigt.

Jordbruksmarkens användning Juni 2021 final.pdf

Februari 2022

Västsvenska gruppen för strategisk lantbruksutveckling – lantbrukets elektrifiering

Elektrifieringen i Västra Götaland

I Västra Götaland pågår just nu en omställning av industriella processer och transportsystem från fossila energislag till el. Västra Götaland en stor importör av el; ungefär 75 procent av den el som används här produceras utanför länet. Framtidens ökade elbehov kan inte enbart mötas med mer importerad el, varför det parallellt med industri- och transportsektorns omställning även görs stora investeringar i produktion, lagring och överföring av förnybar energi.

Läs mer: Lantbrukets elektrifiering Februari 2022.pdf

Oktober 2022

Västsvenska gruppen för strategisk lantbruksutveckling – Lantbrukets digitalisering

Digitaliseringen i Västra Götaland

Digitalisering är en av fyra kraftsamlingar som Västra Götalandsregionen koordinerar i syfte att genomföra den regionala utvecklingsstrategin 2021–2030. Stora delar av denna promemoria utgår från en förstudie som gjorts inom ramen för den kraftsamlingen.

Lantbrukets digitalisering Oktober 2022 final.pdf

Fakta:

Västsvenska gruppen för strategisk lantbruksutveckling är ett nätverk av ledare i organisationer som driver lantbrukets kunskapsintensiva utveckling framåt.

Relaterade sidor: