Metoder och sökstrategier

Senast ändrad: 24 september 2020

Listorna över publikationer relaterade till de Globala målen har genererats genom sökningar i databaserna Web of Science Core Collection, Scopus och SLU:s publikationsdatabas SLUpub.

Sökningarna är baserade på den beskrivning och de delmål som finns angivna i kunskapsplattformen för hållbara utvecklingsmål, och resultaten har kurerats manuellt. Tidsperioden för alla sökningar är från 2008 och framåt.

En databassökning kan inte hitta allt och ibland hittar den för mycket; därför inbjuder vi alla att kommentera listorna, vare sig det gäller relevant forskning som vi har missat, eller om vi har inkluderat publikationer som inte har relevans för det valda området.

Altmetrin kommer från Altmetric.com och är baserad på publikationslistorna. Sampubliceringsanalyserna är också baserade på publikationslistorna, men begränsade till de publikationer som finns i Web of Science, och ett tröskelvärde har använts för att begränsa mängden visade samarbetsinstitutioner. Informationen om Open Access hämtas från Unpaywall.org.

För att se de exakta sökningarna som används för att generera publikationslistorna, klicka på rubrikerna i listan nedan.

GM 2, Ingen hunger

(TS=(malnutrition or undernutrition or "protein deficien*" or "micronutrient deficien*" or (vitamine near/1 deficien*) or ((wast* or stunt*) and (growth or height or length or weight) and (child* or baby))) OR TS=((food or nutritio*) and (secur* or safe* or sustainab* or resilien* or sufficien*)) OR ts=("food insecurity" or FIES) or TS=("food produc*" or "agricultural productivity" or "food value chain*" or (sustainab* near/2 agricultur*)) or ts=((("genetic diversity" or "genetic resource* or bank*") and (seed* or breed* or crop* or "farm* animal*" or "domestic* animal*" or livestock)) or "local breed*") or TS=((rural* near/2 infrastructur*) or (agricultur* near/2 (research or "extension service*" or "export subsid*" or "trade restrict*"))) OR ts=(food near/2 (market* or commodit* or access or information or reserves or reserve or price))) AND OG=swedish university of agricultural sciences

GM 3, God hälsa och välbefinnande

(TS=(((alcohol or tobacco) near/2 (use or consumption)) and (harmful or disorder)) OR TS=("traffic" and (accident* or injur* or death*)) OR TS=(vaccination or vaccine or vaccines or ((antimicrobial or antibiotic or drug or multidrug) near/1 (resistan* or resisten*))) OR TS=((pollut* or unsafe* or hazard* or contaminat* or poison*) near/5 (water or sanitation or hygiene or substance*)) OR TS=("cardiovascular disease" or cancer or diabetes or "chronic respiratory disease" or suicid* or "mental health" or "well-being") OR TS=((mortality and (maternal or neonatal or premature or newborn)) and (woman or women or child*or  toddler or infant or baby or babies or boy or girl)) OR TS=(("early warning" or "risk manag*") and ("health risk*" or "health emergenc*")) OR TS=(tuberculosis or malaria or "tropical disease" or hepatitis or "acquired immunodeficiency syndrome" or "human immunodeficiency virus"))

AND OG=(Swedish University of Agricultural Sciences)

GM 5, Jämställdhet

TS=(gender* OR feminis* or equalit* or unequalit* or trafficking or "child marriage*" or "forced marriage*" or "sexual abuse" or "genital mutilat*" or "reproductive health" or "reproductive right*" or "unpaid housework" OR ((female or woman or women* or girl*) AND (discriminat* or violence or exploit* or participat* or contribut* or leadership or ownership or inherit* or empower* or entrepeneur* or educat*))) AND (OG=("swedish university of agricultural sciences"))

GM 6, Rent vatten och sanitet för alla

(TS=((pollut*  or  hazard*  or  hygiene  or  sanit*  or  poison*  or  contaminat*)  near/3  water)  OR TS=(((water  near/2  ecosystem*)  or  wetland  or  wetlands  or  aquifer  or  lake  or  estuar*  or  groundwater  or  freshwater)  and  (protect* or restor* or extent* or conserv* or recharg* or transform* or destruct*)) OR TS=("drinking  water"  or  "potable  water"  or  (water near/2 quality))  OR TS=(wastewater  or  waste-water  or  "water  harvesting"  or  "water  efficiency"  or  "water  scarcity"  or  "water  resource*"  or  "water  shortage*"  or  (water near/2 manage*))  or  TS=((reuse  or  re-use  or  recycling  or  re-cycling  or  desalin*)  near/2  water)) AND OG=(Swedish  University  of  Agricultural  Sciences)

GM 7, Hållbar energi för alla

TS=(energy  or  electricity  or  fuel)  AND  TS=(clean  or  sustainab*  or  efficiency  or  efficient  or  intensity  or  saving*  or  bioenergy  or  afford*  or  reliable  or  access  or  renewable  or  electrifi*)  AND  OG=(swedish  university  of  agricultural  sciences)

GM 11, Hållbara städer och samhällen

TS=(urban* or city or cities or town* or settlement* or village* or "peri urban")

AND TS=(housing or transport or "road safety" or slum* or planning or manag* or design or "land use" or "cultural heritage" or "natural heritage" or disaster or waste* or water or sanitation or sanitiz* or air or ((public or green or open) and space*) or (building* and (resilien* or sustainab* or "resource efficien*" or "local material*")))

AND OG=(Swedish University of Agricultural Sciences) 

GM 13, Bekämpa klimatförändringarna

TS=((climate near/2 chang*) or "global warming") AND OG=(Swedish University of Agricultural Sciences) AND TS=(adapt* or resilien* or polic* or strateg* or educat* or awareness or mitigat* or "impact reduction" or "early warning" or (impact near/1 climate) or (effect* near/1 climate) or predict* or sustainab* or govern*) AND OG=(Swedish University of Agricultural Sciences)

GM 14, Hav och marina resurser

TS=(sea or ocean* or marine or maritime or aquatic or aquaculture or coastal or fish*) and TS=("Oceanographic Commission Criteria" or "marine technology" or pollution or debris or ecosystem* or restore or restoration or resilien* or acidification or overfishing or overcapacity or subsid* or govern* or sustainab* or biodiversity or "biological diversity")and OG= (Swedish University of Agricultural Sciences).

GM 15, Ekosystem och biologisk mångfald

(TS=((forest* or wetland* or dryland* or mountain*) near/2 (sustain* or intact* or conserv* or restor*)) or TS=(deforestation or afforestation or reforestation or desertification) or TS=((soil or land) near/2 (degrad* or deterior* or erod* or erosi* or restor* or improv* or rehab* or stabili*)) or TS=((biodiversity or ecosystem*) near/2 (impact* or preserv* or loss* or threat* or conserv* or protect* or reduc* or chang*)) or TS=((species or wildlife) near/2 (extinct* or poach* or traffick* or protect*))) AND (OG=("swedish university of agricultural sciences"))


Kontaktinformation

För frågor eller kommentarer kring publikationslistorna, kontakta: agneta.lindsten@slu.se, SLU-biblioteket.

Övriga frågor: global@slu.se, SLU Global.