Anna Rising, translationell veterinärmedicin

Senast ändrad: 11 oktober 2019
Anna Rising, en av våra experter.

Anna Rising är expert inom translationell veterinärmedicin. Hon studerar spindeltråd för att framställa framtidens biomaterial för regenerativ medicin. Genom att använda sig av naturens egen löslighetshöjande domän utvecklar hon också ett nytt sätt att ta fram läkemedel.

Translationell veterinärmedicin handlar om att ta molekyler från labbänken till klinisk användning, men också att hämta kunskap från kliniken och applicera den på laboratoriet.

Jag jobbar för att spindeltråd, som använts länge inom folkmedicin, ska komma till klinisk användning. Dessutom hoppas jag att fler proteinläkemedel ska komma i veterinärmedicinskt bruk allteftersom vi kan möjliggöra produktion av dessa. Genom ett nära samarbete med industriella aktörer och andra universitet kommer min forskning till nytta för samhället i stort. 

Vi har för första gången lyckats framställa spindeltråd på konstgjord väg som vi exempelvis använder för att odla och studera stamceller. Detta biomaterial har potential att användas inom en rad medicinska områden.

Spindeltråd är ett av de starkaste material som finns, men det har hittills varit omöjligt att tillverka på konstgjord väg. Vi kan nu producera fibrer som motsvarar senor i styrka, är biokompatibla och bryts ner i takt med att ny vävnad bildas i kroppen, vilket gör att vi kommer att utveckla material som är anpassade för cellodling och vävnadsrekonstruktion (tissue engineering). 

En del av spindeltrådsproteinet (NT) ger ökad löslighet åt spindeltrådsproteinerna när dessa lagras i spindelns silkeskörtel. Vi har visat att den egenskapen också gäller för andra svårlösliga protein när dessa kopplas ihop med NT.

Förhoppningsvis kommer vi kunna använda NT för att möjliggöra produktion av läkemedel som idag är svåra/omöjliga att tillverka, samt minska produktionskostnader för proteinläkemedel generellt. NT:s naturliga funktion innefattar också att påskynda bildningen av fiber i spindeltrådskörtelns utförsgång, en egenskap vi studerar och använder i innovativa projekt inom bioteknik.


Kontaktinformation

Anna Rising, Professor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
anna.rising@slu.se, +46709744888