Galia Zamaratskaia, matens kvalitet

Senast ändrad: 10 mars 2022
Galia Zamaratskaja, en av våra experter.

Galia Zamaratskaia forskar om matens kvalitet och om sambandet mellan kost, näring och hälsa tillsammans med SLU:s olika samverkanspartners.

Ett av FN:s hållbara utvecklingsmål* innebär att avskaffa hunger, att uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och bättre kosthållning, samt att främja ett hållbart jordbruk. För att uppnå en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och tryggad kvalitet, är samverkan mellan universitet, företag, offentliga verksamheter och civilsamhället avgörande.

I min roll som samverkanslektor vill jag bidra till att skapa ömsesidig nytta för SLU och våra olika samverkanspartners, så att vi tillsammans kan öka kunskapen om matens kvalitet och om sambandet mellan kost, näring och hälsa.

Samverkan är också oerhört viktig för kvaliteten i forskning och utbildning på SLU. Forskningen vid institutionen för molekylära vetenskaper är bland annat fokuserad på sammansättning och egenskaper hos våra vanligaste livsmedel. Den belyser också hur dessa påverkas av olika faktorer under hela livsmedelskedjan, från råvara till färdig produkt.

Jag har främst drivit praktiskt tillämpbar forskning med syfte att förstå och förklara samband mellan livsmedelssammansättning och humanhälsa.Mitt kompetensområde sträcker sig från köttkvalitet ända fram till studier av olika bioaktiva ämnen i livsmedel och deras hälsoeffekter. Jag har främst drivit praktiskt tillämpbar forskning med syfte att förstå och förklara samband mellan livsmedelssammansättning och humanhälsa.

I min forskning identifierar jag även sådana bioaktiva ämnen i nordisk kost som har potential att påverka läkemedelsmetabolismen. Interaktioner mellan födoämnen och läkemedel är ett område som hittills inte studerats så noga, särskilt inte sådant som påverkar nedbrytning av läkemedel.

Dessutom deltar jag i ett EU-finansierat samarbetsprogram (Tempus), tillsammans med Italien, Frankrike, Ryssland och Kazakhstan, med syfte att skapa partnerskap och ta fram läromedel för livsmedelsrelaterad högre utbildning.

* År 2015 antog Förenta nationerna (FN) 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling samt att verka för att de uppnås till år 2030 (Agenda 2030).


Kontaktinformation

Galia, Zamaratskaia, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU
galia.zamaratskaia@slu.se018-67 20 05