Helena Aronsson, växtnäringshushållning

Senast ändrad: 11 oktober 2019
Helena Aronsson, en av våra experter.

Helena Aronsson är expert inom växtnäringshushållning. God växtnäringshushållning på gården är grunden för effektiv produktion med liten negativ miljöpåverkan.

I samverkan med jordbruksnäringen och myndigheter utvecklar jag odlingsmetoder som främjar både produktion och miljö.

God växtnäringshushållning på gården är grunden för effektiv produktion med liten negativ miljöpåverkan.

Min forskning gäller särskilt utveckling av odlingsåtgärder för minskat läckage av kväve och fosfor från olika typer av odlingssystem. Att den kunskap som tas fram vid SLU ska komma till praktisk nytta och ge mätbara effekter är en viktig drivkraft för mig.

Åtgärder mot växtnäringsläckage måste fungera i produktionen och också balanseras mot andra typer av miljöpåverkan. Här är samverkan med jordbruksnäringen, rådgivarorganisationer och myndigheter en förutsättning. Undervisningen vid SLU är viktig för att etablera kontakter med framtida avnämare.

Mötesplatsen är en nyckelfunktion för samverkan. Jag är aktiv inom bland annat SLU Fältforsk, Uppsala Vattencentrum och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Att skapa kreativa möten mellan människor för att utbyta kunskap och erfarenheter, formulera behov och initiera forskning är något jag vill bidra med som samverkanslektor.