Jerry Ståhlberg, bioenergi

Senast ändrad: 01 november 2021
Bild av Jerry Ståhlberg

Jerry Ståhlberg är forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper och expert på hur svampar och bakterier bryter ned växtbiomassa och hur de kan användas för att producera biodrivmedel och andra kemikalier av förnybara råvaror från skogs- och jordbruk.

Mitt främsta intresse är samband mellan struktur och funktion hos proteiner, och hur de kan komma mänskligheten till nytta. Alltsedan doktorandtiden har jag bedrivit forskning med anknytning till bioenergi.

Huvuddelen av tidigare, liksom pågående forskning, handlar om struktur och funktion hos kolhydrataktiva enzymer från svampar och bakterier som bryter ned trä och annat växtmaterial och relaterar till deras nuvarande och potentiella framtida användning i biotekniska tillämpningar, såsom produktion av biobränslen från lignocellulosa.

Grundforskning om struktur hos proteiner med röntgenkristallografi spelar en central roll och vi har genom åren deponerat över hundra proteinstrukturer i Protein Data Bank (PDB).

Ett fokusområde är kolhydrataktiva enzymer där vi har kartlagt funktionen på molekylär nivå hos nyckelenzymer från svampar och bakterier som bryter ned cellulosa och andra polysackarider. Resultaten banar väg för effektivare enzymer genom ”protein engineering” och ”genome mining” och industriella processer för produktion av biobränslen.