Maria Westerholm, bioenergi

Senast ändrad: 05 april 2022
Bild av Maria Westerholm

Maria Westerholm är expert inom biogasproduktion med inriktning mot processdrift och mikrobiologi.

Omställningen för att nå våra klimatmål måste ske snabbt och hållbart och här har biogas en betydande roll för att vi ska lyckas. Biogas är ett av de allra miljövänligaste sätten att framställa förnybar energi eftersom biogasproduktionen låter sig kombineras med en effektiv avfallshantering och produktion av rötrest, som kan användas som gödningsmedel inom jordbruket.

Biogasprocessen är dessutom av intresse för en lång rad andra produktionssystem, då processen kan styras om till att istället producera kemikalier och biomaterial.

Den bioteknologiska produktionskedjan av biogas engagerar en rad olika sektorer i samhället som direkt eller indirekt är involverade i hantering av olika avfallsfraktioner från stad och lantbruk, processteknologi, mikrobiologi, näringsåterförsel, gasanvändning och logistik.

Vi på SLU driver vi ständigt spännande forskningsprojekt i samarbete med bransch och industri där målet är att hitta tillämpbara lösningar som förbättrar biogasproduktionen.

I min roll som samverkanslektor vill jag bidra till att fortsätta och ytterligare utöka samverkan med biogasindustri och branschorganisationer som vi på SLU redan har idag. Jag har arbetat med biogasforskning i 15 år och i mitt arbete kommer jag kontinuerligt i kontakt med många olika frågor rörande processdrift och mikrobiologi genom samarbeten med bransch, forskningsinstitut och andra svenska och internationella forskargrupper. Dessa samarbeten med intressenter och slutanvändare är mycket motiverande och bidrar till en stimulerande miljö som främjar innovation med stort fokus på tillämpbarhet i kommersiell skala.

Mitt kompetensområde innefattar alla delar som rör koppling mellan processdrift och mikrobiologi. Just nu driver vi en rad olika forskningsprojekt för på att optimera biogasproduktionen och stabilisera processen för att minimera risk för kollaps. På vårt biogaslab har vi ett stort antal biogasreaktorer med olika design där vi kontinuerligt kör experiment för att hitta länkar mellan drift, kemiska parametrar och mikrobiologi.

Jag arbetar specifikt aktivt för att hitta lösningar som förbättrar nedbrytningen av fettsyror i biogasprocessen. Anrikning av dessa fettsyror är ett vanligt problem i processer som bryter ned kväverika substrat och därmed ofta innehåller hög halt av ammoniak – något som ökar rötrestens kvalitet som gödningsmedel - men ofta är problematiskt i processen. Här arbetar jag för att ta fram applicerbara lösningar för att motverka detta problem så att vi ska kunna fortsätta använda dessa material till biogas- och gödselframställning.

En annan mycket viktig del för att sprida kunskap om biogas är undervisning. Genom uppstart och arrangerande av en fristående biogaskurs på SLU, samt deltagande inom många andra kurser och aktiviteter arbetar jag kontinuerligt för att sprida kunskap om biogas så att fler ska förstå hur mycket positiva effekter produktionen kan bidra med i vårt samhälle. Genom detta strävar jag som samverkanslektor på SLU till att vara en länk mellan forskning, biogasproducenter och konsumenter.