Om Tilda

Senast ändrad: 15 augusti 2018

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har som statlig myndighet och universitet ansvar för att arkivera och tillgängliggöra sina forskningsdata. Med Tilda-systemet, när det produktionssätts, lanserar SLU en helhetslösning med avsikten att etablera effektiva rutiner, tjänster och system för elektronisk arkivering och publicering av forsknings- och miljöanalysdata.

Vad är Tilda?

 • En SLU-gemensam systemlösning för e-arkivering och publicering av SLU:s data från forskning och fortlöpande miljöanalys
 • Enhetliga och tydliga rutiner och arbetssätt vad gäller hantering av data
 • Manuell metadataregistrering i ett webbgränssnitt
 • Koppling mellan metadata, publikationer och dataset
 • Gränssnitt för kommunikation med externa system och portalen

I TILDA ska det på sikt finnas möjlighet till både manuell och automatisk metadatainmatning, samt möjlighet att koppla ihop metadata (data om data), det elektroniska arkivets publicerade datamängder och vetenskapliga publikationer från SLU:s publikationsdatabas SLUpub.

OBS! Tilda är under pågående utveckling och ännu inte produktionssatt. Kontakta DCU för information om projektets status.

Varför gör SLU detta?

 • Finansiärers krav på plan för datahantering
 • Uppfylla vårt myndighetsansvar för bevarande
 • Möjliggöra återanvändning av offentligt finansierade data
 • Synliggöra SLU:s forskning och miljöanalys
 • Nytta för forskaren:
  • Färdig infrastruktur att hänvisa till i ansökningar
  • Metadata från forskning och miljöanalys kan registreras på ett ställe
  • Stöd i hanteringen av data början av ett projekt och i det långsiktiga perspektivet
  • Citerbara dataset som blir meriterande för dataproducenten
  • Spridning och exponering avSLU:s forskningsresultat
  • Återanvändning av data – och synergieffekter av återanvändandet

Nytta med Tilda

När finansiärer ställer krav på att en s.k. datahanteringsplan ska inkluderas i ansökningar, kan forskaren hänvisa till att metadata och tillhörande dataset kommer att registreras i Tilda, allt kommer finnas på ett ställe.

Dataset i Tilda är möjliga att referera till och citera, eftersom alla publicerade dataset tilldelas DOI (Digital Object Identifier). Det innebär att du som forskare även kan använda Tilda för att publicera underliggande data till artiklar när det krävs av tidskriften (exempelvis kräver PLoSONE detta).


Kontaktinformation

Kontakta Data Curation Unit (DCU)

dcu@slu.se