Beställ publiceringsanalyser och visualiseringar

Senast ändrad: 27 juni 2024

Biblioteket kan bistå med publicerings- och citeringsanalyser och olika visualiseringar av SLU:s publicering. Nedan finns exempel på olika typer av analyser och visualiseringar vi utför.

Publiceringsanalyser kan ge information om forskningsproduktivitet, vetenskapligt genomslag, ämnesprofil eller samarbetsmönster med andra universitet och externa aktörer. Analysenheterna kan vara SLU, fakulteter, institutioner, avdelningar eller enskilda forskargrupper.

Kontakta oss via biblioteket@slu.se och beskriv kort dina behov så återkommer vi.

Vi prioriterar uppdrag åt ledning och strategiska funktioner i första hand och forskargrupper och enskilda forskare i andra hand. Servicen är avgiftsfri.

Genomslag och synlighet i forskarsamhället

Genomslag mäts oftast genom olika typer av citeringsindikatorer. Indikatorer som används är väletablerade i forskarsamhället och är alltid fältnormerade, det vill säga att publikationerna som analyseras jämförs med andra publikationer med liknande förutsättningar, till exempel samma ämnesområde, samma publiceringsår, och samma dokumenttyp. Indikatorerna tas fram med hänsyn till Leiden Manifesto, DORA eller CoARA. Indikatorer som Journal Impact Factor (JIF) eller H-index används inte.

Exempel på indikatorer biblioteket kan leverera:

  • TopX% – mäter andel tidskrifter eller publikationer som tillhör de topp 1%, 5%, 10% eller 20% mest citerade utifrån sina ämnesområden, publikationsperiod eller typ.
  • MNCS (mean normalised citation score) – mäter publikationers genomslag genom att jämföra antal citeringar med förväntat antal citeringar till publikationen utifrån publikationens ämneskategorier, publiceringsår och typ. Exempel: ett MNCS-värde på 1,5 betyder att publikationen citeras 50% mer än världsgenomsnittet.
  • MNJS (mean normalised journal score) – rankar tidskrifters citeringsgrad oavsett ämnesområde genom att jämföra antal citeringar med förväntat antal citeringar till tidskrifter i samma ämneskategorier och publiceringsperiod. Exempel: ett MNJS-värde på 1,5 betyder att tidskriften citeras 50 % mer än världsgenomsnittet.

Forskningens spridning utanför akademin

Altmetri, eller alternativa mått, sammanfattar olika sätt att följa hur ett vetenskapligt verk uppmärksammas i samhället och i media. Det kan handla om omnämnanden i sociala medier, hur forskning används i policy- och myndighetsdokument eller om citeringar av patent.

SLU har en prenumeration på verktyget Altmetric Explorer. Med din SLU-mejladress kan du skapa ett konto och utforska SLU:s omnämnanden utanför akademin på fakultetsnivå, institutionsnivå eller forskarnivå.

Kontakta oss via biblioteket@slu.se om du vill ha en genomgång av verktyget.

Nätverksvisualiseringar av samarbeten eller ämnesområden

Visualiseringar av olika typer av nätverk kan ge en snabb översikt såväl som en bredare förståelse för exempelvis sampubliceringar mellan olika organisationer eller ämnesprofiler för exempelvis en institution. Bilderna nedan visar exempel på visualiseringar.